Visa allt om Waldir Aktiebolag
Visa allt om Waldir Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 5 029 873 6 147 420 6 370 863 4 335 229 3 528 530 3 587 222 2 603 908 257 867 261 201 0
Övrig omsättning 407 244 385 775 363 784 278 250 169 118 3 475 155 125 152 554 188 255 214 100
Rörelseresultat (EBIT) 332 702 145 454 407 413 390 867 212 559 179 784 163 820 148 601 176 432 213 881
Resultat efter finansnetto 327 876 927 945 396 612 429 468 212 072 179 370 158 769 142 157 177 975 195 352
Årets resultat 237 780 846 714 311 140 349 084 160 665 147 931 118 162 107 528 130 485 175 879
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 016 141 1 951 362 2 426 012 1 619 708 1 110 054 1 008 606 943 081 772 813 742 178 620 634
Omsättningstillgångar 1 648 576 1 753 275 1 516 202 1 523 011 759 282 909 985 777 593 203 355 94 666 43 518
Tillgångar 3 664 717 3 704 637 3 942 214 3 142 719 1 869 336 1 918 591 1 720 674 976 168 836 844 664 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 697 206 2 564 222 2 183 327 1 938 302 1 292 901 1 129 552 981 758 875 208 778 516 647 847
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 434 243 1 042 832 0
Avsättningar (tkr) 44 150 133 816 12 683 20 765 23 894 18 784 22 551 12 907 9 557 38
Långfristiga skulder 0 0 0 330 000 0 82 552 117 452 1 655 0 0
Kortfristiga skulder 923 361 1 006 599 1 746 204 853 652 552 541 687 269 598 670 85 356 47 939 16 267
Skulder och eget kapital 3 664 717 3 704 637 3 942 214 3 142 719 1 869 336 1 918 591 1 720 674 976 168 836 844 664 152
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 6 205 6 827 7 931 7 907 9 091 6 012 11 501 2 983 1 216 120
Varav tantiem till styrelse & VD - 100 550 517 - - - - - -
Löner till övriga anställda 315 580 405 371 410 934 203 362 173 116 148 630 122 910 3 984 2 409 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 500 2 195 - - - - - - -
Sociala kostnader 121 080 145 384 139 767 65 858 46 825 52 563 45 518 3 180 1 770 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 437 117 6 533 195 6 734 647 4 613 479 3 697 648 3 590 697 2 759 033 410 421 449 456 214 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 719 998 1 004 523 473 454 405 13 13 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 996 6 160 6 345 8 289 7 460 7 901 6 429 19 836 20 092 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 557 557 515 490 439 468 806 422 132
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 367 536 204 005 444 646 427 966 248 489 214 743 195 736 148 749 193 322 213 881
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,18% -3,51% 46,96% 22,86% -1,64% 37,76% 909,79% -1,28% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,15% 25,29% 10,38% 13,98% 11,74% 9,61% 9,71% 15,60% 21,82% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,67% 15,24% 6,42% 10,14% 6,22% 5,14% 6,42% 59,06% 69,90% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,14% 14,45% 15,75% 15,93% 18,40% 21,34% 18,90% 12,39% 9,84% -
Rörelsekapital/omsättning 14,42% 12,15% -3,61% 15,44% 5,86% 6,21% 6,87% 45,76% 17,89% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,60% 69,22% 55,38% 61,68% 69,16% 58,87% 57,06% 89,66% 93,03% 97,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,23% 86,73% 35,01% 84,38% 69,97% 69,16% 76,40% 201,42% 149,80% 267,52%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 297 1 085 1 373 654 600 3 686 4 007 0 0 0
Övrig omsättning 8 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 212 -14 294 -11 514 -10 057 -5 867 -2 858 376 -931 -251 -192
Resultat efter finansnetto 2 496 1 287 075 42 243 45 593 51 540 50 591 46 071 44 426 40 396 -4 941
Årets resultat 2 496 1 290 973 58 076 60 397 53 391 51 562 45 880 44 611 40 514 -5 081
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 863 053 1 151 691 1 440 542 998 428 276 822 271 765 271 828 117 448 121 736 93 252
Omsättningstillgångar 819 524 360 685 103 864 127 464 184 808 149 999 76 683 71 408 26 106 29 555
Tillgångar 1 682 577 1 512 376 1 544 406 1 125 892 461 630 421 764 348 511 188 856 147 842 122 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 431 324 1 508 710 747 863 698 787 341 894 281 939 227 657 182 313 147 255 106 112
Obeskattade reserver 120 120 120 0 0 0 0 0 0 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 330 000 208 81 923 113 801 208 310 210
Kortfristiga skulder 251 133 3 546 796 423 97 105 119 528 57 902 7 053 6 335 277 16 350
Skulder och eget kapital 1 682 577 1 512 376 1 544 406 1 125 892 461 630 421 764 348 511 188 856 147 842 122 807
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12
Löner till styrelse & VD 2 520 2 520 2 170 2 660 2 500 1 040 0 532 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 18 0 0 0 1 174 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 1 290 1 336 1 117 694 678 748 538 54 12 12
Utdelning till aktieägare 79 882 79 882 530 126 9 000 18 000 0 0 10 836 10 836 0
Omsättning 1 305 1 085 1 373 654 600 3 686 4 007 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 432 362 458 327 300 3 686 4 007 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 280 1 290 1 103 1 695 1 607 1 613 1 714 586 132 132
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 212 -14 294 -11 514 -10 057 -5 867 -2 858 376 -931 -251 -192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,54% -20,98% 109,94% 9,00% -83,72% -8,01% - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,20% 85,44% 3,57% 4,67% 11,83% 12,67% 14,01% - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 253,43% 119 095,58% 4 011,36% 8 035,32% 9 104,50% 1 449,92% 1 218,32% - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - -
Rörelsekapital/omsättning 43 823,52% 32 916,04% -50 441,30% 4 642,05% 10 880,00% 2 498,56% 1 737,71% - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,07% 99,76% 48,43% 62,07% 74,06% 66,85% 65,32% 96,54% 99,60% 86,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 326,33% 10 171,60% 13,04% 131,26% 154,61% 259,06% 1 087,24% 1 127,20% 9 424,55% 180,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...