Visa allt om SJ AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12
Nettoomsättning 8 602 000 7 874 000 7 780 000 9 336 000 9 052 000 9 065 000 9 023 000 8 504 000 - 8 627 000
Övrig omsättning 68 000 49 000 27 000 44 000 19 000 168 000 137 000 159 000 - 90 000
Rörelseresultat (EBIT) 772 000 - 628 000 837 000 607 000 568 000 298 000 476 000 - 439 000
Resultat efter finansnetto 776 000 - 664 000 833 000 602 000 578 000 288 000 498 000 - 406 000
Årets resultat 619 000 - 523 000 650 000 471 000 460 000 220 000 471 000 - 294 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 6 381 000 5 544 000 5 655 000 5 824 000 6 317 000 7 083 000 7 231 000 7 606 000 - 7 006 000
Omsättningstillgångar 3 348 000 2 491 000 2 423 000 2 440 000 1 547 000 1 787 000 2 081 000 1 959 000 - 2 270 000
Tillgångar 9 729 000 8 035 000 8 078 000 8 264 000 7 864 000 8 870 000 9 312 000 9 565 000 - 9 276 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 170 000 4 740 000 4 615 000 2 607 000 3 876 000 5 335 000 4 961 000 4 886 000 - 4 486 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Avsättningar (tkr) 0 365 000 0 832 000 770 000 380 000 194 000 217 000 - 0
Långfristiga skulder 2 150 000 1 329 000 1 643 000 1 059 000 1 368 000 1 085 000 1 411 000 2 332 000 - 2 788 000
Kortfristiga skulder 2 408 000 1 601 000 1 820 000 3 766 000 1 850 000 2 070 000 2 746 000 2 128 000 - 2 002 000
Skulder och eget kapital 9 729 000 8 035 000 8 078 000 8 264 000 7 864 000 8 870 000 9 312 000 9 565 000 - 9 276 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 *
2010-12
Löner till styrelse & VD 32 000 28 000 28 000 31 000 30 000 32 000 30 000 40 000 - 28 000
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 778 000 1 764 000 1 675 000 1 931 000 1 906 000 2 044 000 1 968 000 1 767 000 - 1 587 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 709 000 707 000 669 000 825 000 826 000 835 000 832 000 745 000 - 709 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Omsättning 8 670 000 7 923 000 7 807 000 9 380 000 9 071 000 9 233 000 9 160 000 8 663 000 - 8 717 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 794 50 3 680 4 192 4 232 4 953 4 953 4 299 - 4 262
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 267 157 480 2 114 2 227 2 139 1 830 1 822 1 978 - 2 024
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 679 50 920 658 676 667 600 588 626 - 580
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 882 000 - 1 419 000 1 629 000 1 421 000 1 453 000 1 145 000 1 224 000 - 1 106 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,25% 1,21% -16,67% 3,14% -0,14% 0,47% 6,10% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,21% - 8,46% 10,33% 7,99% 6,96% 3,72% 5,96% - 5,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,29% - 8,78% 9,15% 6,94% 6,81% 3,83% 6,70% - 5,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,93% 11,30% 7,75% -14,20% -3,35% -3,12% -7,37% -1,99% - 3,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,14% 58,99% 57,13% 31,55% 49,29% 60,15% 53,28% 51,08% - 48,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,66% 155,03% 132,86% 64,68% 83,24% 85,94% 75,53% 91,78% - 113,14%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12 : Flera brister
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 *
Nettoomsättning 7 715 000 - 6 969 000 6 145 000 6 088 000 6 143 000 6 125 000 6 001 000 6 013 000 6 782 000
Övrig omsättning 7 000 - 27 000 55 000 81 000 173 000 157 000 184 000 97 000 95 000
Rörelseresultat (EBIT) 609 000 - 557 000 582 000 515 000 431 000 333 000 457 000 43 000 419 000
Resultat efter finansnetto 725 000 - 868 000 749 000 686 000 457 000 273 000 467 000 4 000 379 000
Årets resultat 450 000 - 737 000 487 000 551 000 339 000 205 000 443 000 4 000 270 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 * 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 440 000 - 5 699 000 5 974 000 6 395 000 7 050 000 7 136 000 7 504 000 7 166 000 7 197 000
Omsättningstillgångar 3 356 000 - 2 349 000 2 179 000 1 338 000 1 724 000 2 063 000 1 958 000 1 662 000 1 913 000
Tillgångar 8 796 000 - 8 048 000 8 153 000 7 733 000 8 774 000 9 199 000 9 462 000 8 828 000 9 110 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 775 000 - 4 480 000 3 988 000 3 689 000 5 066 000 4 811 000 4 753 000 4 317 000 -
Obeskattade reserver 384 000 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 910 000 - 874 000 831 000 750 000 619 000 463 000 454 000 419 000 406 000
Långfristiga skulder 768 000 - 962 000 1 059 000 1 368 000 709 000 1 144 000 1 926 000 1 317 000 2 384 000
Kortfristiga skulder 1 959 000 - 1 732 000 2 275 000 1 926 000 2 380 000 2 781 000 2 329 000 2 775 000 1 901 000
Skulder och eget kapital 8 796 000 - 8 048 000 8 153 000 7 733 000 8 774 000 9 199 000 9 462 000 8 828 000 9 110 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12 *
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 *
Löner till styrelse & VD 29 000 - 1 000 26 000 24 000 25 000 23 000 27 000 19 000 29 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 357 000 - 1 287 000 1 152 000 1 137 000 1 225 000 1 200 000 1 217 000 1 177 000 1 672 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 581 000 - 550 000 504 000 497 000 509 000 526 000 498 000 505 000 698 000
Utdelning till aktieägare 0 - 0 260 000 188 200 229 667 73 000 157 000 12 000 90 000
Omsättning 7 722 000 - 6 996 000 6 200 000 6 169 000 6 316 000 6 282 000 6 185 000 6 110 000 6 877 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 970 - 2 896 2 653 2 698 2 876 2 990 2 986 3 037 4 439
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 598 - 2 406 2 316 2 256 2 136 2 048 2 010 1 980 1 528
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 731 - 659 647 628 625 609 618 598 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 383 000 - 1 347 000 1 379 000 1 328 000 1 288 000 1 146 000 1 179 000 647 000 1 062 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - 13,41% 0,94% -0,90% 0,29% 2,07% -0,20% -11,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,38% - 11,02% 9,41% 9,23% 5,70% 3,62% 5,88% 0,99% 5,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,55% - 12,73% 12,48% 11,73% 8,14% 5,44% 9,27% 1,45% 7,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,11% - 8,85% -1,56% -9,66% -10,68% -11,72% -6,18% -18,51% 0,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,69% - 55,67% 48,91% 47,70% 57,74% 52,30% 50,23% 48,90% -
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,85% - 135,33% 95,60% 69,11% 72,10% 73,93% 83,81% 59,68% 100,37%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2018-12 : Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2010-12 : Delposter under eget kapital stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...