Visa allt om Aktiebolaget Bröderna Jörgensen
Visa allt om Aktiebolaget Bröderna Jörgensen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 935 7 528 7 399 7 071 6 976 7 223 6 778 5 600 6 458 7 304
Övrig omsättning 257 300 275 181 141 175 267 145 269 141
Rörelseresultat (EBIT) 538 611 848 978 763 774 559 91 -192 -152
Resultat efter finansnetto 529 613 848 1 056 792 728 586 164 -249 -135
Årets resultat 402 418 492 635 474 391 369 216 -168 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 264 286 308 0 0 10 19 29 38 67
Omsättningstillgångar 4 322 4 202 4 168 4 236 3 870 3 607 3 465 2 859 2 910 3 000
Tillgångar 4 588 4 488 4 476 4 236 3 870 3 616 3 484 2 888 2 948 3 067
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 463 2 471 2 543 2 675 2 491 2 407 2 345 2 056 1 840 2 008
Obeskattade reserver 1 110 1 110 1 030 830 580 435 275 191 278 359
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 013 907 868 731 799 775 864 641 830 701
Skulder och eget kapital 4 588 4 488 4 476 4 236 3 870 3 616 3 484 2 888 2 948 3 067
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 466 464 430 430 433 412 405 405 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 609 531 443 424 420 380 390 517 522
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 497 470 427 419 426 408 400 504 491
Utdelning till aktieägare 800 410 490 625 450 390 330 80 0 0
Omsättning 8 192 7 828 7 674 7 252 7 117 7 398 7 045 5 745 6 727 7 445
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 968 2 509 2 466 3 536 3 488 3 612 3 389 2 800 2 153 2 435
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 809 536 518 674 663 669 624 629 491 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 608 681 918 978 773 784 569 101 -115 -83
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,41% 1,74% 4,64% 1,36% -3,42% 6,57% 21,04% -13,29% -11,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,01% 13,86% 19,33% 25,00% 20,52% 22,12% 16,82% 5,71% -5,70% -4,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,94% 8,26% 11,69% 14,98% 11,38% 11,08% 8,65% 2,95% -2,60% -1,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,48% 38,08% 41,95% 42,84% 40,28% 38,61% 37,18% 36,95% 31,74% 29,96%
Rörelsekapital/omsättning 41,70% 43,77% 44,60% 49,57% 44,02% 39,21% 38,37% 39,61% 32,21% 31,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,55% 74,35% 74,76% 78,43% 75,41% 75,43% 73,12% 76,07% 69,20% 73,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 256,17% 279,16% 261,98% 350,89% 278,85% 277,29% 238,08% 231,98% 187,47% 221,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...