Visa allt om JOBA Sport Aktiebolag
Visa allt om JOBA Sport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 6 900 5 931 6 549 15 773 16 271 25 466 26 633 26 521 26 875 23 153
Övrig omsättning 12 1 154 604 59 2 036 458 526 673 1 436 224
Rörelseresultat (EBIT) -257 1 149 -977 834 -220 -2 521 -170 63 310 366
Resultat efter finansnetto -270 1 124 -1 036 768 -295 -2 645 -280 -10 217 262
Årets resultat -270 1 124 -1 036 768 -295 -2 645 -117 -29 72 262
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 897 1 178 1 539 3 895 4 286 6 014 6 640 6 546 5 570 6 020
Omsättningstillgångar 835 670 588 946 939 2 170 2 036 1 911 2 055 1 811
Tillgångar 1 732 1 849 2 128 4 841 5 225 8 183 8 675 8 457 7 625 7 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -31 239 -885 151 -1 323 -2 527 118 149 178 106
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 163 145 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 79 251 806 2 499 1 032 266 91 326
Kortfristiga skulder 1 763 1 610 2 934 4 439 5 742 8 212 7 526 7 878 7 212 7 399
Skulder och eget kapital 1 732 1 849 2 128 4 841 5 225 8 183 8 675 8 457 7 625 7 831
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 391 338 261
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 124 2 766 4 854 6 092 9 338 8 601 8 240 8 653 7 219
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 797 963 1 423 1 870 2 785 2 711 2 754 2 969 2 688
Utdelning till aktieägare 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 912 7 085 7 153 15 832 18 307 25 924 27 159 27 194 28 311 23 377
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 5 7 11 18 35 33 33 35 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 986 1 186 936 1 434 904 728 807 804 768 772
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 536 599 539 575 447 351 351 352 348 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 1 414 -684 1 425 320 -1 783 500 599 789 742
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,34% -9,44% -58,48% -3,06% -36,11% -4,38% 0,42% -1,32% 16,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,84% 62,14% -45,91% 17,23% -4,21% -30,78% -1,94% 0,78% 4,31% 4,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,72% 19,37% -14,92% 5,29% -1,35% -9,89% -0,63% 0,25% 1,22% 1,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,01% 98,15% 97,69% 98,11% 96,98% 96,83% 96,74% 96,48% 97,24% 96,44%
Rörelsekapital/omsättning -13,45% -15,85% -35,82% -22,15% -29,52% -23,73% -20,61% -22,50% -19,19% -24,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -1,79% 12,93% -41,59% 3,12% -25,32% -30,88% 1,36% 3,18% 3,70% 1,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,26% 39,01% 19,02% 20,21% 15,31% 24,46% 24,33% 21,60% 26,47% 22,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...