Visa allt om Waggeryd Cell Aktiebolag
Visa allt om Waggeryd Cell Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 443 685 452 308 399 297 388 126 402 164 406 493 403 223 371 976 365 997 300 410
Övrig omsättning 1 132 2 808 2 433 1 456 2 813 5 597 2 190 1 157 1 288 1 424
Rörelseresultat (EBIT) 34 008 30 494 13 282 13 342 4 588 17 995 29 090 54 025 46 839 25 719
Resultat efter finansnetto 33 981 30 544 13 407 13 522 4 881 18 099 29 143 54 598 47 747 26 150
Årets resultat 9 051 21 301 52 1 939 3 820 9 476 22 942 38 697 31 953 21 278
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 103 014 94 664 32 839 29 881 37 142 44 096 39 149 45 185 37 993 39 870
Omsättningstillgångar 180 306 194 998 201 839 216 641 231 057 221 338 182 725 284 432 226 837 165 658
Tillgångar 283 320 289 662 234 678 246 522 268 199 265 434 221 874 329 616 264 830 205 528
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 634 170 584 149 283 149 107 147 168 143 350 136 822 132 305 122 408 109 896
Obeskattade reserver 21 874 19 599 16 418 26 230 31 316 32 304 27 596 29 760 29 378 26 062
Avsättningar (tkr) 634 634 634 757 757 757 757 806 806 806
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 81 177 98 846 68 344 70 428 88 957 89 024 56 699 166 746 112 239 68 765
Skulder och eget kapital 283 320 289 662 234 678 246 522 268 199 265 434 221 874 329 616 264 830 205 528
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 468 2 366 1 403 1 397 2 102 2 149 1 558 1 598 1 409 1 465
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 486 22 246 21 956 21 115 21 317 20 871 20 959 19 452 19 032 18 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 625 10 168 9 782 8 730 9 890 9 666 8 806 8 347 8 107 8 365
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 444 817 455 116 401 730 389 582 404 977 412 090 405 413 373 133 367 285 301 834
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 47 46 46 47 47 48 48 47 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 440 9 624 8 680 8 438 8 557 8 649 8 400 7 750 7 787 6 259
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 755 768 747 729 729 716 672 633 625 611
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 36 686 35 272 21 726 21 174 12 864 26 116 36 430 60 865 53 666 32 382
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,91% 13,28% 2,88% -3,49% -1,06% 0,81% 8,40% 1,63% 21,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,01% 10,54% 5,72% 5,49% 1,82% 6,82% 13,13% 16,56% 18,03% 12,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,67% 6,75% 3,36% 3,48% 1,21% 4,45% 7,23% 14,68% 13,05% 8,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,76% 30,38% 25,99% 23,63% 24,19% 30,56% 31,83% 36,38% 38,04% 34,88%
Rörelsekapital/omsättning 22,34% 21,26% 33,43% 37,67% 35,33% 32,55% 31,25% 31,64% 31,31% 32,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,43% 64,17% 69,07% 68,33% 63,48% 62,98% 70,83% 46,64% 54,21% 62,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 171,12% 137,14% 198,81% 243,98% 199,98% 221,46% 269,54% 153,13% 182,81% 210,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...