Visa allt om Malmö Byggnadsplåtslageri Aktiebolag
Visa allt om Malmö Byggnadsplåtslageri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 151 17 431 17 193 11 982 13 112 16 321 12 271 12 665 13 448 10 999
Övrig omsättning 44 53 62 1 60 89 - - 50 -
Rörelseresultat (EBIT) 508 632 158 18 121 288 320 -258 1 029 351
Resultat efter finansnetto 499 628 156 19 127 291 311 -267 1 015 321
Årets resultat 384 484 111 10 61 184 189 -36 509 224
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 11 22 33 168 111 341 244 291 62
Omsättningstillgångar 4 174 3 435 2 983 2 716 2 891 2 738 2 429 2 161 3 121 2 463
Tillgångar 4 174 3 446 3 005 2 750 3 059 2 849 2 771 2 404 3 412 2 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 229 1 205 920 929 1 039 1 098 1 014 825 981 522
Obeskattade reserver 200 200 200 200 200 165 130 55 300 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 70 259 146 0
Kortfristiga skulder 2 745 2 041 1 884 1 620 1 819 1 586 1 557 1 265 1 985 2 003
Skulder och eget kapital 4 174 3 446 3 005 2 750 3 059 2 849 2 771 2 404 3 412 2 525
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 913 825 829 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 554 5 198 4 879 4 719 5 315 4 307 4 064 3 633 3 374
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 227 1 889 1 733 1 572 1 854 1 840 1 778 1 637 1 533
Utdelning till aktieägare 400 360 200 120 120 120 100 0 120 0
Omsättning 18 195 17 484 17 255 11 983 13 172 16 410 12 271 12 665 13 498 10 999
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 14 13 13 13 14 14 14 14 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 134 1 245 1 323 922 1 009 1 166 877 905 961 846
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 592 551 552 512 488 520 509 482 444 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 519 643 169 29 132 348 382 -180 1 056 374
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,13% 1,38% 43,49% -8,62% -19,66% 33,00% -3,11% -5,82% 22,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,17% 18,34% 5,29% 0,73% 4,18% 10,35% 11,55% -10,65% 30,39% 13,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,80% 3,63% 0,92% 0,17% 0,98% 1,81% 2,61% -2,02% 7,71% 3,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,08% 60,38% 63,55% 58,63% 64,35% 63,51% 64,62% 67,71% 69,21% 64,81%
Rörelsekapital/omsättning 7,87% 8,00% 6,39% 9,15% 8,18% 7,06% 7,11% 7,07% 8,45% 4,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,18% 39,50% 35,81% 39,45% 38,78% 42,81% 40,05% 36,00% 35,08% 20,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,52% 162,37% 148,67% 157,10% 156,07% 168,03% 150,35% 166,09% 149,72% 107,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...