Visa allt om Sveriges Utbildningsradio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 414 896 441 712 381 884 383 583 357 670 355 945 342 441 319 784 289 607 339 057
Övrig omsättning 2 214 922 1 539 1 342 3 969 3 441 3 499 2 931 4 110 18 173
Rörelseresultat (EBIT) -2 934 359 -2 832 1 617 -239 -8 603 -4 157 -5 790 -5 557 25 929
Resultat efter finansnetto -2 328 550 -3 024 1 733 220 -7 744 -3 033 -4 346 -4 179 26 314
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 061 12 024 60 127 28 706 27 863 28 545 22 560 25 845 28 207 32 659
Omsättningstillgångar 86 477 101 386 106 471 90 085 91 320 76 001 84 588 109 228 81 308 60 559
Tillgångar 95 537 113 410 166 598 118 791 119 183 104 546 107 148 135 073 109 515 93 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 504 4 504 4 504 4 504 4 504 4 504 4 495 4 504 4 511 4 522
Obeskattade reserver 6 648 9 611 9 757 13 246 11 883 12 045 20 147 23 432 28 105 32 557
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 2 374 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 84 386 99 295 152 337 101 041 102 796 87 997 80 132 107 137 76 899 56 139
Skulder och eget kapital 95 537 113 410 166 598 118 791 119 183 104 546 107 148 135 073 109 515 93 218
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 331 2 166 2 403 2 175 2 369 2 418 2 240 2 099 2 096 2 088
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 128 485 117 642 120 174 113 997 106 577 102 695 103 961 99 761 102 017 96 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 652 59 037 56 664 51 782 49 883 45 513 45 381 44 026 44 084 41 939
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 417 110 442 634 383 423 384 925 361 639 359 386 345 940 322 715 293 717 357 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 262 252 251 256 247 238 252 251 269 255
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 584 1 753 1 521 1 498 1 448 1 496 1 359 1 274 1 077 1 330
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 765 766 787 699 683 670 640 609 572 571
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 729 6 793 3 190 7 156 2 350 3 976 6 579 9 147 7 981 38 802
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,07% 15,67% -0,44% 7,24% 0,48% 3,94% 7,09% 10,42% -14,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,43% 0,74% -1,51% 1,68% 0,21% -7,39% -2,81% -3,21% -3,79% 28,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,56% 0,19% -0,66% 0,52% 0,07% -2,17% -0,88% -1,35% -1,44% 7,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,50% 0,47% -12,01% -2,86% -3,21% -3,37% 1,30% 0,65% 1,52% 1,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,14% 10,58% 7,27% 12,49% 11,56% 13,29% 18,86% 16,12% 23,03% 30,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,48% 102,11% 69,89% 89,16% 88,84% 86,37% 105,56% 101,95% 104,03% 104,79%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...