Visa allt om NM Färgbutiker Aktiebolag
Visa allt om NM Färgbutiker Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 994 7 609 8 191 8 577 8 989 9 410 9 618 9 376 8 374 8 072
Övrig omsättning 355 169 254 127 112 159 156 207 144 32
Rörelseresultat (EBIT) 921 346 496 637 -293 457 443 378 600 489
Resultat efter finansnetto 920 346 496 633 -311 457 426 360 583 460
Årets resultat 618 212 286 375 -14 283 251 203 161 48
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 77 94 59 80 106 118 121 142 152
Omsättningstillgångar 3 164 2 543 2 373 2 386 2 206 3 068 2 791 3 483 1 884 2 395
Tillgångar 3 227 2 620 2 468 2 445 2 286 3 174 2 908 3 604 2 026 2 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 720 1 327 1 115 830 455 1 568 1 285 1 034 831 670
Obeskattade reserver 793 666 593 467 315 613 544 475 396 441
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 232 0 182 657 0 305
Kortfristiga skulder 714 627 759 1 149 1 285 993 897 1 438 799 1 131
Skulder och eget kapital 3 227 2 620 2 468 2 445 2 286 3 174 2 908 3 604 2 026 2 547
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 246 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 1 141 981 1 087 1 111 1 213 1 137 924 688 565
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 409 333 375 443 449 463 377 368 295
Utdelning till aktieägare 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 349 7 778 8 445 8 704 9 101 9 569 9 774 9 583 8 518 8 104
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 249 1 902 2 048 2 144 2 247 2 353 2 405 3 125 2 791 2 691
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 394 386 330 368 399 427 410 443 441 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 936 363 515 658 -267 484 471 411 634 521
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,20% -7,11% -4,50% -4,58% -4,47% -2,16% 2,58% 11,97% 3,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,57% 13,21% 20,10% 26,09% -12,82% 14,40% 15,23% 10,49% 29,76% 19,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,25% 4,55% 6,06% 7,44% -3,26% 4,86% 4,61% 4,03% 7,20% 6,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,01% 33,20% 32,38% 35,74% 26,71% 34,64% 33,21% 27,37% 35,78% 31,08%
Rörelsekapital/omsättning 27,24% 25,18% 19,70% 14,42% 10,25% 22,05% 19,69% 21,81% 12,96% 15,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,47% 70,48% 63,92% 48,84% 30,06% 63,64% 57,98% 38,40% 55,09% 38,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,56% 141,95% 104,61% 67,01% 39,38% 153,78% 135,45% 117,87% 85,98% 110,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...