Visa allt om MC - Hörnan Aktiebolag
Visa allt om MC - Hörnan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 405 12 405 10 002 6 261 11 075 13 052 12 062 11 339 12 750 12 659
Övrig omsättning 13 5 1 112 6 493 24 28 19 - 39 339
Rörelseresultat (EBIT) 202 -252 132 312 17 55 363 -234 346 -77
Resultat efter finansnetto 127 -339 92 243 -190 -39 280 -303 212 -225
Årets resultat 127 -339 84 243 -190 -34 275 -276 216 -220
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 453 516 579 0 10 14 19 2 39 80
Omsättningstillgångar 3 533 3 340 3 093 872 3 693 3 388 4 076 2 812 3 795 4 068
Tillgångar 3 986 3 857 3 672 872 3 703 3 403 4 095 2 814 3 834 4 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 278 152 491 507 263 453 587 312 588 372
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 5 0 27 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 744 637 725 0 600 781 926 1 055 681 1 259
Kortfristiga skulder 2 963 3 068 2 457 365 2 839 2 169 2 577 1 447 2 538 2 486
Skulder och eget kapital 3 986 3 857 3 672 872 3 703 3 403 4 095 2 814 3 834 4 148
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 279 363 732 976 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 369 1 164 942 1 006 702 488 254 12 399
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 493 460 318 351 312 280 403 315 312
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Omsättning 14 418 12 410 11 114 12 754 11 099 13 080 12 081 11 339 12 789 12 998
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 802 3 101 2 501 1 565 2 769 3 263 3 016 2 835 2 550 2 532
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 579 470 417 322 347 339 299 351 263 227
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 265 -189 184 322 21 59 368 -197 387 -23
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,12% 24,03% 59,75% -43,47% -15,15% 8,21% 6,38% -11,07% 0,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,07% -6,53% 3,84% 35,78% 0,46% 1,76% 8,86% -8,32% 9,02% -1,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,40% -2,03% 1,41% 4,98% 0,15% 0,46% 3,01% -2,06% 2,71% -0,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,03% 26,76% 22,70% -57,69% 23,77% 19,76% 22,70% 22,46% 22,67% 14,69%
Rörelsekapital/omsättning 3,96% 2,19% 6,36% 8,10% 7,71% 9,34% 12,43% 12,04% 9,86% 12,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,97% 3,94% 13,37% 58,14% 7,10% 13,31% 14,42% 11,09% 15,84% 9,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 18,83% 23,70% 20,72% 169,86% 15,22% 19,32% 19,98% 19,56% 21,79% 13,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...