Visa allt om Åkessons Mur & Plattsättning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 570 2 655 2 775 3 388 2 705 3 224 2 812 2 352 2 726 2 057
Övrig omsättning 0 37 36 94 43 10 59 40 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 92 124 24 260 -78 96 152 -115 5 -81
Resultat efter finansnetto 90 119 16 250 -89 87 142 -125 -8 -101
Årets resultat 53 69 9 168 -57 50 125 -101 2 0
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 281 306 332 357 382 359 375 390 440
Omsättningstillgångar 974 1 041 888 945 673 797 728 622 742 674
Tillgångar 1 289 1 322 1 194 1 277 1 030 1 180 1 088 997 1 132 1 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 679 686 616 607 439 496 446 321 422 420
Obeskattade reserver 106 83 53 49 0 32 10 0 24 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 65 85 105 125 145 160 180 200 240 260
Kortfristiga skulder 438 468 419 496 447 492 451 476 446 399
Skulder och eget kapital 1 289 1 322 1 194 1 277 1 030 1 180 1 088 997 1 132 1 114
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 759 734 798 808
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 306 299 328 318
Utdelning till aktieägare 100 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 570 2 692 2 811 3 482 2 748 3 234 2 871 2 392 2 726 2 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 570 2 655 2 775 3 388 1 353 1 612 1 406 1 176 1 363 1 029
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 637 636 668 531 523 539 519 565 564
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 120 149 49 285 -53 121 168 -99 54 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,20% -4,32% -18,09% 25,25% -16,10% 14,65% 19,56% -13,72% 32,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,37% 9,38% 2,01% 20,36% -7,57% 8,14% 13,97% -11,53% 0,44% -7,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,70% 4,67% 0,86% 7,67% -2,88% 2,98% 5,41% -4,89% 0,18% -3,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,06% 44,97% 40,79% 39,99% 58,41% 54,40% 58,07% 57,53% 59,50% 68,06%
Rörelsekapital/omsättning 20,86% 21,58% 16,90% 13,25% 8,35% 9,46% 9,85% 6,21% 10,86% 13,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,09% 56,79% 55,05% 50,53% 42,62% 44,15% 41,71% 32,20% 38,93% 39,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 220,32% 220,30% 205,49% 190,52% 150,56% 161,99% 160,53% 129,41% 164,80% 165,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!