Visa allt om J.H. Nords Maskinaktiebolag
Visa allt om J.H. Nords Maskinaktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 209 6 150 5 687 5 164 5 935 7 921 6 522 7 491 9 029 8 406
Övrig omsättning 525 363 366 375 359 374 641 338 8 76
Rörelseresultat (EBIT) 1 328 886 450 -234 381 973 589 899 707 582
Resultat efter finansnetto 1 312 918 422 -253 347 925 562 830 698 568
Årets resultat 931 701 358 127 192 505 231 534 259 314
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 762 2 066 2 521 3 017 3 649 4 357 3 483 3 977 3 091 2 747
Omsättningstillgångar 7 978 6 799 5 667 4 874 4 917 4 056 4 832 4 781 3 377 3 137
Tillgångar 9 741 8 864 8 188 7 891 8 566 8 413 8 315 8 758 6 468 5 884
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 747 4 117 3 515 3 257 3 230 3 138 2 833 2 803 2 369 2 310
Obeskattade reserver 1 894 1 817 1 838 1 918 2 377 2 343 2 170 2 014 1 806 1 519
Avsättningar (tkr) 979 867 755 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 728 838 898 1 601 1 549 1 569 1 618 2 106 357 447
Kortfristiga skulder 1 392 1 226 1 181 1 115 1 410 1 363 1 694 1 836 1 937 1 608
Skulder och eget kapital 9 741 8 864 8 188 7 891 8 566 8 413 8 315 8 758 6 468 5 884
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 319 372 435 414 429 424 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 702 1 763 1 458 1 517 1 922 1 827 1 934 2 167 2 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 781 711 797 779 940 898 939 1 020 988
Utdelning till aktieägare 200 0 0 100 100 100 200 0 100 200
Omsättning 6 734 6 513 6 053 5 539 6 294 8 295 7 163 7 829 9 037 8 482
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 035 1 025 948 861 989 880 725 832 1 003 934
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 390 427 426 433 458 372 355 377 411 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 721 1 431 1 066 550 1 192 1 711 1 245 1 674 1 237 1 014
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,96% 8,14% 10,13% -12,99% -25,07% 21,45% -12,94% -17,03% 7,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,63% 10,59% 5,57% -2,76% 4,83% 11,98% 7,26% 10,37% 11,63% 10,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,39% 15,27% 8,02% -4,22% 6,98% 12,73% 9,26% 12,12% 8,33% 7,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,03% 82,68% 84,90% 85,36% 88,10% 85,87% 86,77% 86,06% 89,20% 87,03%
Rörelsekapital/omsättning 106,07% 90,62% 78,88% 72,79% 59,09% 34,00% 48,11% 39,31% 15,95% 18,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,90% 62,44% 60,44% 60,23% 58,16% 57,82% 53,30% 48,95% 56,73% 57,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 553,95% 536,30% 471,21% 418,57% 328,94% 284,15% 269,95% 251,25% 168,56% 168,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...