Visa allt om Grimbo Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Grimbo Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 16 4 33 473 3 456 5 914 9 000 13 394 14 120 14 972
Övrig omsättning 4 - 76 37 - - 2 21 - 38
Rörelseresultat (EBIT) 0 -10 -100 -159 -606 -232 -619 268 819 526
Resultat efter finansnetto 0 -10 -100 -202 -682 -299 -638 275 835 553
Årets resultat 0 73 922 -202 -582 -109 -127 364 582 540
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 4 12 25 573 55 16 0
Omsättningstillgångar 210 1 160 1 091 461 1 959 2 411 2 539 3 442 4 701 4 243
Tillgångar 210 1 160 1 091 465 1 972 2 436 3 112 3 497 4 717 4 243
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 283 891 -31 171 812 1 071 1 199 1 809 1 628
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 411 646 646
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 761 420 591 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 877 200 496 1 040 1 204 1 450 1 888 2 262 1 969
Skulder och eget kapital 210 1 160 1 091 465 1 972 2 436 3 112 3 497 4 717 4 243
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 485 350 644 633
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 55 2 2 396 2 971 3 091 3 338 3 174
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 1 1 801 1 188 1 288 1 670 1 408
Utdelning till aktieägare 0 73 0 0 0 190 150 0 974 1 375
Omsättning 20 4 109 510 3 456 5 914 9 002 13 415 14 120 15 010
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 5 6 10 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 691 986 900 1 116 1 177 1 248
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 491 556 477 397 481 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 -10 -96 -150 -592 -213 -601 286 823 527
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 300,00% -87,88% -93,02% -86,31% -41,56% -34,29% -32,81% -5,14% -5,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,00% -0,86% -9,17% -34,19% -30,73% -9,48% -19,86% 8,24% 18,10% 13,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,00% -250,00% -303,03% -33,62% -17,53% -3,91% -6,87% 2,15% 6,05% 3,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 0,00% 100,00% 0,00% 54,12% 77,40% 71,19% 59,71% 48,41% 56,94% 49,15%
Rörelsekapital/omsättning 1 312,50% 7 075,00% 2 700,00% -7,40% 26,59% 20,41% 12,10% 11,60% 17,27% 15,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 24,40% 81,67% -6,67% 8,67% 33,33% 34,42% 42,95% 48,21% 49,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 132,27% 545,50% 63,10% 174,13% 189,12% 168,83% 178,71% 204,24% 210,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...