Visa allt om Motivation Service Landgren Aktiebolag
Visa allt om Motivation Service Landgren Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 33 539 29 129 22 763 30 167 19 316 20 597 18 751 18 662 26 327 16 796
Övrig omsättning - - - - - - - - 129 153
Rörelseresultat (EBIT) 1 511 785 1 363 25 -18 582 453 -2 131 102 -1 354
Resultat efter finansnetto 1 541 804 1 356 22 9 241 202 -2 238 43 -2 044
Årets resultat 1 541 804 1 356 22 9 241 202 -2 238 43 -2 044
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 70 76 76 76 76 80 131 212 232
Omsättningstillgångar 6 810 6 162 7 040 4 271 5 053 6 573 7 241 6 128 4 924 5 380
Tillgångar 6 869 6 232 7 116 4 346 5 129 6 649 7 320 6 259 5 135 5 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 079 2 339 2 121 765 743 734 493 291 529 486
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 410 750 1 123 1 523 1 982 0 21 271 521 771
Kortfristiga skulder 3 380 3 144 3 872 2 058 2 404 5 915 6 806 5 697 4 085 4 355
Skulder och eget kapital 6 869 6 232 7 116 4 346 5 129 6 649 7 320 6 259 5 135 5 613
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 840 840 840 940 1 238
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 066 4 954 7 014 5 091 3 714 2 649 2 956 3 067 3 005
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 428 2 229 3 240 2 233 2 298 2 099 2 107 2 068 1 881
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 539 29 129 22 763 30 167 19 316 20 597 18 751 18 662 26 456 16 949
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 13 15 11 11 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 049 2 648 2 069 2 742 1 486 1 373 1 705 1 697 2 194 1 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 738 697 660 946 573 454 501 524 457 520
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 522 796 1 363 25 -18 586 459 -2 123 123 -1 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,14% 27,97% -24,54% - -6,22% 9,84% 0,48% -29,11% 56,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,51% 12,98% 19,17% 0,64% 0,27% 8,59% 3,13% -35,13% 2,14% -36,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,61% 2,78% 5,99% 0,09% 0,07% 2,77% 1,22% -11,78% 0,42% -12,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,35% 35,09% 45,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,23% 10,36% 13,92% 7,34% 13,71% 3,19% 2,32% 2,31% 3,19% 6,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,82% 37,53% 29,81% 17,60% 14,49% 11,04% 6,73% 4,65% 10,30% 8,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 201,01% 194,59% 181,82% 207,53% 210,19% 111,12% 106,39% 107,57% 120,54% 123,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...