Visa allt om Göta Energi AB
Visa allt om Göta Energi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 557 258 490 739 485 906 398 390 424 336 413 656 489 090 682 455 583 796 577 008
Övrig omsättning 18 425 18 170 17 201 19 845 8 544 7 290 5 610 4 140 1 256 9 821
Rörelseresultat (EBIT) 31 236 9 713 8 306 5 992 17 550 33 894 9 334 -1 054 1 758 8 831
Resultat efter finansnetto 32 918 10 981 82 064 7 492 19 272 35 858 11 013 398 1 264 8 931
Årets resultat 203 82 79 838 5 840 191 13 998 8 106 284 -1 941 -375
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 447 18 494 12 865 7 182 5 495 5 572 640 1 043 1 148 16 862
Omsättningstillgångar 290 118 289 072 287 591 192 468 183 648 158 466 136 152 189 034 178 571 262 881
Tillgångar 304 565 307 566 300 456 199 649 189 143 164 038 136 793 190 077 179 719 279 743
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 027 142 825 142 743 62 905 57 064 56 874 42 876 34 770 34 486 36 427
Obeskattade reserver 0 2 150 2 150 2 150 2 150 6 150 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 8 067 0
Kortfristiga skulder 161 538 162 591 155 563 134 594 129 929 101 015 93 917 155 308 137 166 243 316
Skulder och eget kapital 304 565 307 566 300 456 199 649 189 143 164 038 136 793 190 077 179 719 279 743
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 789 1 820 1 663 1 591 1 462 1 447 1 190 1 261 620 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 25 066 17 767 14 206 11 817 9 164 8 578 9 221 8 981 9 448 8 466
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 324 8 163 7 575 5 738 4 707 4 195 4 539 5 018 4 486 3 950
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 575 683 508 909 503 107 418 235 432 880 420 946 494 700 686 595 585 052 586 829
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 47 40 30 25 25 26 27 28 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 573 10 441 12 148 13 280 16 973 16 546 18 811 25 276 20 850 26 228
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 648 633 608 677 663 587 600 575 535 587
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 40 602 16 266 10 543 6 226 17 711 34 085 9 444 -949 3 618 10 778
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,55% 0,99% 21,97% -6,11% 2,58% -15,42% -28,33% 16,90% 1,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,85% 3,63% 27,36% 3,83% 10,24% 21,97% 8,31% 0,49% 1,54% 4,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,93% 2,28% 16,92% 1,92% 4,57% 8,71% 2,32% 0,14% 0,47% 2,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18,39% 9,90% 100,00% 100,00% 6,58%
Rörelsekapital/omsättning 23,07% 25,77% 27,17% 14,53% 12,66% 13,89% 8,64% 4,94% 7,09% 3,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,96% 46,98% 48,07% 32,35% 31,06% 37,43% 31,34% 18,29% 19,19% 13,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,60% 177,79% 184,87% 143,00% 141,34% 156,87% 144,97% 121,72% 130,19% 108,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...