Visa allt om Ekshärads Water Jet AB
Visa allt om Ekshärads Water Jet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 388 8 533 8 084 7 314 7 037 6 057 5 503 6 385 7 348 6 211
Övrig omsättning 62 74 50 70 53 60 108 192 59 65
Rörelseresultat (EBIT) 1 084 664 601 -93 372 536 125 274 882 536
Resultat efter finansnetto 1 144 565 430 -189 287 474 74 138 672 498
Årets resultat 748 181 7 39 2 201 2 9 262 166
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 024 3 683 4 292 5 109 4 732 3 777 3 440 4 001 4 531 5 578
Omsättningstillgångar 4 208 3 243 2 546 2 199 2 939 2 388 1 792 1 371 2 153 2 900
Tillgångar 7 232 6 927 6 838 7 308 7 671 6 164 5 232 5 372 6 685 8 478
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 203 604 423 417 377 525 325 323 514 502
Obeskattade reserver 3 000 2 841 2 516 2 095 2 345 2 065 1 865 1 800 1 676 1 371
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 620 1 060 1 625 2 584 2 388 2 728 2 257 2 106 2 363 2 823
Kortfristiga skulder 2 410 2 421 2 274 2 213 2 561 846 786 1 142 2 132 3 782
Skulder och eget kapital 7 232 6 927 6 838 7 308 7 671 6 164 5 232 5 372 6 685 8 478
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 480 446 440 385 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 691 1 597 1 607 1 521 1 269 479 821 903 1 023 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 026 500 505 478 395 338 444 535 565 489
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 100
Omsättning 10 450 8 607 8 134 7 384 7 090 6 117 5 611 6 577 7 407 6 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 4 3 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 078 1 707 1 617 1 463 1 759 2 019 1 376 1 596 1 470 1 242
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 426 428 428 422 446 428 480 351 320
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 714 1 301 1 262 521 853 1 110 743 896 1 499 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,74% 5,55% 10,53% 3,94% 16,18% 10,07% -13,81% -13,11% 18,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,37% 9,63% 8,89% -1,27% 4,86% 8,70% 2,39% 5,27% 13,31% 6,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,40% 7,82% 7,52% -1,27% 5,30% 8,85% 2,27% 4,43% 12,11% 8,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,62% 80,79% 82,87% 82,40% 76,55% 80,67% 79,68% 80,70% 76,55% 74,34%
Rörelsekapital/omsättning 17,31% 9,63% 3,36% -0,19% 5,37% 25,46% 18,28% 3,59% 0,29% -14,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,99% 40,71% 34,89% 26,83% 27,44% 33,21% 32,48% 30,14% 25,74% 17,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,28% 77,86% 58,80% 57,93% 93,60% 203,31% 143,77% 63,40% 76,36% 61,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...