Visa allt om Aktiebolaget Öresundspaviljongen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 9 882 10 289 10 010 10 314 11 492 11 424 10 842 9 586 8 959 8 579
Övrig omsättning 89 152 51 44 27 77 108 133 96 2
Rörelseresultat (EBIT) -343 180 503 -320 436 1 178 944 160 68 245
Resultat efter finansnetto -337 187 515 -312 450 1 210 951 165 64 240
Årets resultat -212 144 303 77 258 666 691 121 46 172
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 669 722 698 738 779 873 975 1 097 1 090 1 121
Omsättningstillgångar 1 913 2 169 1 801 1 157 1 719 1 940 1 551 471 636 437
Tillgångar 2 583 2 890 2 499 1 895 2 497 2 813 2 527 1 568 1 726 1 558
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 525 1 737 1 593 1 290 1 212 1 334 1 268 576 553 507
Obeskattade reserver 0 125 125 0 415 300 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
Kortfristiga skulder 1 058 1 028 781 605 870 1 179 1 259 991 1 173 892
Skulder och eget kapital 2 583 2 890 2 499 1 895 2 497 2 813 2 527 1 568 1 726 1 558
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 766 612 395 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 3 845 4 520 4 596 4 160 2 862 2 651 2 236 2 077
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 1 253 1 352 1 392 1 379 1 251 1 146 913 817
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 380 600 0 40 0
Omsättning 9 971 10 441 10 061 10 358 11 519 11 501 10 950 9 719 9 055 8 581
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 14 14 15 15 14 14 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 706 686 715 737 766 762 774 685 747 780
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 391 367 430 401 369 349 315 295 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -237 264 575 -247 531 1 280 1 065 320 242 495
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,96% 2,79% -2,95% -10,25% 0,60% 5,37% 13,10% 7,00% 4,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,97% 6,51% 20,65% -16,36% 18,14% 43,05% 37,83% 10,78% 3,94% 15,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,39% 1,83% 5,15% -3,01% 3,94% 10,60% 8,82% 1,76% 0,76% 2,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,54% 72,22% 71,71% 69,28% 71,15% 71,54% 68,12% 62,70% 56,75% 56,72%
Rörelsekapital/omsättning 8,65% 11,09% 10,19% 5,35% 7,39% 6,66% 2,69% -5,42% -5,99% -5,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,04% 63,48% 67,65% 68,07% 61,50% 55,28% 50,18% 36,73% 32,04% 32,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,68% 201,07% 216,52% 168,26% 184,37% 154,54% 112,95% 30,98% 42,28% 32,29%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...