Visa allt om Haribo Lakrits Aktiebolag
Visa allt om Haribo Lakrits Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 181 478 185 626 189 583 189 180 206 252 200 299 198 299 205 546 212 600 214 616
Övrig omsättning 1 895 721 1 859 3 123 423 943 932 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 698 -7 208 124 6 563 8 817 17 733 14 304 -2 923 -5 749 6 012
Resultat efter finansnetto -4 048 -6 467 276 7 131 7 616 18 878 14 699 -2 544 -2 687 7 939
Årets resultat -4 048 -4 594 205 5 547 4 265 13 985 12 371 -2 544 -2 687 5 879
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 272 2 726 3 293 3 181 3 329 3 886 4 858 5 839 6 454 5 949
Omsättningstillgångar 45 065 47 420 54 776 95 614 88 127 134 433 111 230 97 568 103 759 103 427
Tillgångar 47 337 50 146 58 069 98 796 91 456 138 319 116 088 103 407 110 213 109 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 967 30 014 34 608 71 403 65 856 106 311 92 326 79 955 82 499 85 186
Obeskattade reserver 0 0 1 873 1 873 1 873 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 370 20 131 21 588 25 520 23 727 32 008 23 762 23 452 27 714 24 190
Skulder och eget kapital 47 337 50 146 58 069 98 796 91 456 138 319 116 088 103 407 110 213 109 376
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 271 1 667 1 495 2 906 1 887 1 978 1 802 351 878 1 092
Varav tantiem till styrelse & VD 188 201 - 497 264 731 606 - - 254
Löner till övriga anställda 13 056 14 793 15 886 15 518 13 345 0 10 238 13 858 12 224 11 461
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 6 327 7 259 7 280 7 545 6 118 1 090 5 994 5 931 5 447 5 536
Utdelning till aktieägare 0 0 0 37 0 45 0 0 0 0
Omsättning 183 373 186 347 191 442 192 303 206 675 201 242 199 231 205 546 212 600 214 616
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 38 41 40 39 37 38 36 40 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 338 4 885 4 624 4 730 5 289 5 413 5 218 5 710 5 315 5 235
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 652 654 620 649 547 579 568 620 515 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 221 -6 721 732 7 162 9 931 19 193 15 736 -1 026 -3 239 8 910
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,23% -2,09% 0,21% -8,28% 2,97% 1,01% -3,53% -3,32% -0,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,57% -11,61% 0,48% 8,61% 12,57% 14,97% 12,69% -2,42% -2,40% 7,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,98% -3,14% 0,15% 4,50% 5,58% 10,34% 7,43% -1,22% -1,25% 3,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,48% 34,63% 33,40% 35,31% 34,76% 38,44% 34,68% 24,23% 26,21% 28,36%
Rörelsekapital/omsättning 13,06% 14,70% 17,51% 37,05% 31,22% 51,14% 44,11% 36,06% 35,77% 36,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,86% 59,85% 62,11% 73,75% 73,52% 76,86% 79,53% 77,32% 74,85% 77,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,22% 181,03% 195,93% 326,00% 323,73% 377,44% 410,38% 356,74% 324,58% 364,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...