Visa allt om Lyckeby Culinar AB
Visa allt om Lyckeby Culinar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-12
Nettoomsättning 518 495 518 393 478 930 681 362 625 732 657 259 656 826 618 933 426 088 633 976
Övrig omsättning 2 241 2 295 4 512 6 575 6 333 2 370 3 602 3 489 - 1 618
Rörelseresultat (EBIT) 17 471 22 262 36 938 34 346 16 933 -929 28 018 10 193 23 111 31 588
Resultat efter finansnetto 16 163 17 954 34 170 32 227 16 835 -738 23 606 18 822 1 150 25 762
Årets resultat -425 4 10 16 848 9 168 -181 17 890 36 081 -4 703 11 546
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 290 96 743 99 141 148 325 144 385 130 272 145 873 141 368 161 165 181 633
Omsättningstillgångar 169 712 177 282 195 689 238 790 231 196 222 625 264 874 212 927 214 441 237 232
Tillgångar 265 002 274 025 294 830 387 115 375 581 352 897 410 747 354 295 375 606 418 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 818 126 243 145 239 145 229 145 804 143 929 144 110 128 301 127 976 139 643
Obeskattade reserver 26 446 29 358 29 601 32 077 21 820 16 755 17 313 12 341 42 359 42 359
Avsättningar (tkr) 24 931 25 294 25 687 39 409 38 583 38 360 37 034 33 229 31 555 30 592
Långfristiga skulder 575 7 575 14 575 21 575 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 132 232 85 555 79 728 148 825 169 374 153 853 212 290 180 424 173 716 206 271
Skulder och eget kapital 265 002 274 025 294 830 387 115 375 581 352 897 410 747 354 295 375 606 418 865
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 974 1 635 - 1 747 1 773 1 537 1 832 1 420 659 1 425
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 33 66 625
Löner till övriga anställda 63 513 58 749 57 702 74 556 76 304 78 158 78 342 75 145 43 803 69 423
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 299 - - 721 0 0
Sociala kostnader 29 712 27 224 8 070 34 020 34 646 34 491 35 450 31 061 23 740 30 591
Utdelning till aktieägare 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 520 736 520 688 483 442 687 937 632 065 659 629 660 428 622 422 426 088 635 594
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 155 145 145 199 202 217 230 225 221 224
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 345 3 575 3 303 3 424 3 098 3 029 2 856 2 751 1 928 2 830
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 625 629 475 566 552 552 537 494 321 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 096 34 244 50 548 49 941 33 301 16 179 45 064 40 464 36 340 46 435
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,02% 8,24% -29,71% 8,89% -4,80% 0,07% 6,12% 45,26% -32,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,82% 8,17% 12,65% 9,38% 4,66% 0,27% 6,61% 6,00% 3,24% 7,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,49% 4,32% 7,79% 5,33% 2,79% 0,15% 4,13% 3,44% 2,85% 5,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,94% 34,45% 34,27% 39,89% 38,55% 42,30% 41,65% 41,97% 34,40% 45,19%
Rörelsekapital/omsättning 7,23% 17,69% 24,21% 13,20% 9,88% 10,46% 8,01% 5,25% 9,56% 4,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,28% 54,43% 57,09% 43,98% 43,10% 44,28% 38,19% 38,78% 42,38% 40,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,04% 92,29% 134,25% 83,77% 69,48% 74,43% 66,56% 54,14% 54,91% 50,34%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...