Visa allt om Hemfosa i Växjö Fastigheter AB
Visa allt om Hemfosa i Växjö Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 758 37 218 32 691 33 888 40 019 51 242 65 203 64 374 59 936 57 516
Övrig omsättning 5 610 19 457 1 397 1 250 - - 375 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 932 32 795 -553 14 582 -26 900 5 078 -28 997 37 054 33 678 32 174
Resultat efter finansnetto 22 149 30 704 -8 709 5 363 -36 929 -6 801 -42 650 23 982 16 471 18 668
Årets resultat 4 247 31 341 -6 863 3 939 -22 109 -7 313 -38 104 16 502 12 972 12 977
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 319 150 310 915 280 263 277 171 273 978 341 990 396 268 634 317 490 285 446 449
Omsättningstillgångar 26 518 16 824 18 357 796 11 583 67 817 143 448 834 1 044
Tillgångar 345 668 327 739 298 620 277 967 285 561 409 807 396 411 634 765 491 119 447 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 351 32 104 11 763 7 011 28 072 86 179 70 792 108 896 103 449 90 477
Obeskattade reserver 0 0 2 597 2 543 2 307 3 928 4 009 3 608 2 085 1 404
Avsättningar (tkr) 32 388 32 648 25 269 23 893 22 705 30 907 22 214 27 162 25 150 22 332
Långfristiga skulder 169 909 174 609 0 192 124 186 524 275 424 266 074 348 674 288 488 281 488
Kortfristiga skulder 112 020 88 378 258 991 52 396 45 953 13 369 33 322 146 425 71 947 51 792
Skulder och eget kapital 345 668 327 739 298 620 277 967 285 561 409 807 396 411 634 765 491 119 447 493
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 007 3 126 2 456 2 036 1 777 1 789 1 497 1 665 1 486 1 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 010 1 424 991 783 695 639 548 613 561 585
Utdelning till aktieägare 0 5 000 11 000 0 25 000 50 000 0 0 0 0
Omsättning 48 368 56 675 34 088 35 138 40 019 51 242 65 578 64 374 59 936 57 516
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 6 6 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 552 5 317 5 449 5 648 8 004 10 248 13 041 12 875 11 987 11 503
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 494 486 409 456 409 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 356 37 203 2 831 17 816 -22 922 9 629 -24 068 41 530 37 883 36 190
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,89% 13,85% -3,53% -15,32% -21,90% -21,41% 1,29% 7,40% 4,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,83% 10,01% -0,18% 5,26% -9,30% 1,25% -7,31% 5,84% 6,87% 7,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 55,22% 88,18% -1,68% 43,16% -66,35% 10,04% -44,46% 57,57% 56,29% 55,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 43,29% 53,04% 58,18% 57,56% 57,33% 55,94%
Rörelsekapital/omsättning -199,97% -192,26% -736,09% -152,27% -85,88% 106,26% -50,89% -226,76% -118,65% -88,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,07% 9,80% 4,62% 3,24% 10,43% 21,74% 18,60% 17,57% 21,37% 20,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,67% 19,04% 7,09% 1,52% 25,21% 507,27% 0,43% 0,31% 1,16% 2,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...