Visa allt om Elektromaskinteknik Permatek Aktiebolag
Visa allt om Elektromaskinteknik Permatek Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 139 6 832 6 432 7 880 10 825 6 154 5 480 6 744 5 942 3 760
Övrig omsättning 16 - 32 - 147 48 36 - 13 26
Rörelseresultat (EBIT) -1 221 390 284 589 2 915 692 261 1 742 903 205
Resultat efter finansnetto -1 225 401 293 586 2 855 626 262 1 708 906 199
Årets resultat -207 3 3 1 1 192 257 1 949 53 1
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 621 1 587 1 430 1 380 1 302 1 240 1 234 87 50 24
Omsättningstillgångar 2 932 3 615 4 341 4 971 5 486 3 692 3 175 3 712 2 231 3 285
Tillgångar 4 553 5 202 5 771 6 351 6 788 4 932 4 409 3 798 2 281 3 309
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 864 3 071 3 068 3 065 3 064 1 872 1 615 1 715 765 2 213
Obeskattade reserver 0 1 019 1 496 1 549 1 546 1 012 781 612 226 290
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 535 9 121 232 344 455 1 166 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 153 1 103 1 087 1 504 1 835 1 593 847 1 472 1 289 807
Skulder och eget kapital 4 553 5 202 5 771 6 351 6 788 4 932 4 409 3 798 2 281 3 309
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - - 848 597 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 197 2 197 2 100 2 258 2 084 1 633 997 999 952 783
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 795 610 723 666 623 732 876 710 523 436
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 101 0 1 500
Omsättning 6 155 6 832 6 464 7 880 10 972 6 202 5 516 6 744 5 955 3 786
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 6 6 6 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 877 976 919 1 126 1 546 1 026 913 1 124 1 981 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 434 410 410 423 397 400 463 399 518 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 075 536 413 731 3 061 824 302 1 769 937 227
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,14% 6,22% -18,38% -27,21% 75,90% 12,30% -18,74% 13,50% 58,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,75% 8,21% 5,46% 9,70% 42,96% 14,03% 6,17% 45,92% 39,89% 6,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -19,84% 6,25% 4,90% 7,82% 26,94% 11,24% 4,96% 25,86% 15,31% 5,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,84% 65,00% 67,38% 61,59% 64,65% 66,17% 72,26% 72,64% 53,99% 55,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,98% 36,77% 50,59% 44,00% 33,73% 34,11% 42,48% 33,21% 15,85% 65,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,90% 74,31% 73,38% 66,24% 61,92% 53,08% 49,68% 56,76% 40,67% 73,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,65% 210,24% 263,57% 240,89% 230,57% 156,69% 223,14% 179,28% 74,71% 267,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...