Visa allt om Mark Grund Bygg i Småland AB
Visa allt om Mark Grund Bygg i Småland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 53 227 32 410 37 598 48 080 43 136 70 450 51 728 34 915 39 976 21 162
Övrig omsättning 196 115 45 48 36 48 55 192 105 76
Rörelseresultat (EBIT) 2 048 621 -805 -3 074 195 3 881 1 973 1 828 1 089 390
Resultat efter finansnetto 1 509 17 -1 126 -3 273 -19 3 802 1 843 1 629 1 168 229
Årets resultat 1 509 17 -1 126 -2 617 121 2 875 1 385 1 121 653 121
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 478 2 658 2 918 3 444 3 935 4 086 3 905 3 936 3 142 3 185
Omsättningstillgångar 20 390 16 103 10 005 6 919 15 218 19 426 13 479 12 578 10 103 7 027
Tillgångar 22 868 18 761 12 923 10 363 19 153 23 512 17 384 16 514 13 245 10 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 804 1 295 1 278 2 404 5 021 6 901 4 026 2 706 1 915 1 261
Obeskattade reserver 0 0 0 0 656 875 1 102 1 221 1 172 914
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 004 1 068 1 131 1 195 1 259 1 322 1 386 1 449 1 547 1 660
Kortfristiga skulder 19 060 16 398 10 513 6 764 12 217 14 414 10 870 11 137 8 612 6 376
Skulder och eget kapital 22 868 18 761 12 923 10 363 19 153 23 512 17 384 16 514 13 245 10 212
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 1 759 1 177 1 171 551 578 698 668 358 377 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 11 705 9 910 7 934 9 816 11 362 11 147 9 049 8 968 6 709 5 085
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 592 3 780 3 075 3 844 4 450 4 805 5 011 3 734 3 279 2 291
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 2 001 0 65 330 0
Omsättning 53 423 32 525 37 643 48 128 43 172 70 498 51 783 35 107 40 081 21 238
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 36 28 30 43 41 37 37 27 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 365 900 1 343 1 603 1 003 1 718 1 398 944 1 481 920
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 424 440 482 388 412 410 351 392 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 415 1 019 -360 -2 551 796 4 426 2 511 2 238 1 499 800
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 64,23% -13,80% -21,80% 11,46% -38,77% 36,19% 48,15% -12,66% 88,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,04% 3,31% -6,22% -29,65% 1,14% 16,68% 11,52% 11,38% 9,86% 3,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,88% 1,92% -2,14% -6,39% 0,51% 5,57% 3,87% 5,38% 3,27% 1,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,84% 44,56% 39,71% 51,81% 37,83% 38,97% 45,76% 34,86% 40,74% 39,57%
Rörelsekapital/omsättning 2,50% -0,91% -1,35% 0,32% 6,96% 7,11% 5,04% 4,13% 3,73% 3,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,26% 6,90% 9,89% 23,20% 28,68% 32,03% 27,72% 21,71% 20,83% 18,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,03% 77,55% 82,74% 95,76% 121,57% 132,43% 120,52% 109,42% 114,49% 106,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...