Visa allt om Aktiebolaget Sollentunahem
Visa allt om Aktiebolaget Sollentunahem

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 627 963 622 767 635 035 620 769 592 002 558 155 529 832 499 142 525 627 528 720
Övrig omsättning - 299 521 - 154 157 13 138 818 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 161 432 441 281 148 777 318 051 107 205 242 293 129 626 446 386 190 503 135 073
Resultat efter finansnetto 121 126 392 984 103 717 264 300 52 405 191 372 90 454 412 049 155 770 84 873
Årets resultat 61 058 346 446 54 847 225 816 30 390 170 371 136 542 469 760 146 067 35 685
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 955 007 3 940 993 3 785 660 3 718 924 3 627 502 3 441 641 3 021 666 2 696 727 2 407 470 2 248 652
Omsättningstillgångar 131 724 146 070 129 782 121 504 166 732 108 044 101 331 127 724 140 717 99 483
Tillgångar 4 086 730 4 087 063 3 915 442 3 840 428 3 794 233 3 549 685 3 122 997 2 824 451 2 548 187 2 348 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 422 933 2 374 977 2 042 531 2 005 658 1 756 733 1 738 355 1 581 575 1 447 833 996 648 861 634
Obeskattade reserver 172 388 131 788 99 729 64 292 51 107 37 837 49 975 116 000 211 000 211 000
Avsättningar (tkr) 29 886 12 197 14 740 20 982 17 861 20 776 0 23 677 27 738 30 121
Långfristiga skulder 956 000 969 450 1 169 450 1 393 450 1 491 106 1 495 913 1 093 450 1 062 063 1 132 051 1 131 957
Kortfristiga skulder 505 522 598 650 588 991 356 045 477 426 256 803 397 998 174 878 180 750 113 423
Skulder och eget kapital 4 086 730 4 087 063 3 915 442 3 840 428 3 794 233 3 549 685 3 122 997 2 824 451 2 548 187 2 348 135
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 768 0 2 529 1 959 1 915 1 803 1 765 1 684 1 786 1 685
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 29 064 31 519 26 764 26 631 24 810 25 095 24 573 25 998 25 478 25 076
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 14 089 13 617 12 497 12 590 14 867 14 832 12 560 13 334 12 808 12 149
Utdelning till aktieägare 5 749 13 101 14 000 17 974 17 959 9 594 13 591 2 800 10 100 7 000
Omsättning 627 963 922 288 635 035 774 926 592 015 696 973 529 832 499 142 525 627 528 720
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 60 64 63 60 60 60 61 65 67 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 10 466 9 731 10 080 10 346 9 867 9 303 8 686 7 679 7 845 8 011
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 749 705 663 686 693 696 638 631 598 590
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 305 352 550 643 258 264 429 091 199 001 309 636 203 779 510 864 255 044 202 600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,83% -1,93% 2,30% 4,86% 6,06% 5,35% 6,15% -5,04% -0,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,95% 10,81% 3,81% 8,30% 2,85% 6,85% 4,19% 15,87% 7,57% 6,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,72% 70,92% 23,48% 51,37% 18,27% 43,59% 24,67% 89,77% 36,69% 26,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,51% 24,92% 25,73% 28,48% 20,32% 35,42% 27,05% 20,39% 13,24% 18,43%
Rörelsekapital/omsättning -59,53% -72,67% -72,31% -37,78% -52,48% -26,65% -55,99% -9,45% -7,62% -2,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,58% 60,62% 54,15% 53,53% 47,35% 49,76% 51,82% 54,29% 45,21% 43,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,06% 24,40% 22,03% 34,13% 34,92% 42,07% 25,46% 73,04% 77,85% 87,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...