Visa allt om Folke Svedbergs Bil Aktiebolag
Visa allt om Folke Svedbergs Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 475 13 677 16 824 17 316 14 560 14 009 12 809 12 293 10 469 11 190
Övrig omsättning 11 17 72 - 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 183 -167 -621 111 -27 118 32 319 107 -139
Resultat efter finansnetto 176 -172 -626 107 -26 120 29 319 87 -174
Årets resultat 176 -172 -564 69 -32 52 59 161 50 35
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 151 218 293 325 404 322 276 340 449
Omsättningstillgångar 1 437 1 352 1 831 2 452 2 476 2 388 2 140 2 057 1 859 1 767
Tillgångar 1 554 1 503 2 050 2 744 2 801 2 792 2 462 2 333 2 199 2 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 281 105 277 841 772 803 752 693 532 481
Obeskattade reserver 0 0 0 62 76 80 48 123 32 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 8 30 80 55 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 272 1 398 1 765 1 812 1 873 1 853 1 663 1 518 1 635 1 711
Skulder och eget kapital 1 554 1 503 2 050 2 744 2 801 2 792 2 462 2 333 2 199 2 216
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 836 845 632 588 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 368 3 712 4 268 3 922 2 674 2 369 2 151 1 954 2 505
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 304 1 368 1 453 1 334 1 154 1 010 936 945 909
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 486 13 694 16 896 17 316 14 561 14 009 12 809 12 293 10 469 11 190
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 10 10 10 10 10 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 496 1 520 1 682 1 732 1 456 1 401 1 281 1 366 1 163 1 243
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 534 514 582 534 482 429 425 396 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 248 -84 -508 223 86 271 163 451 231 17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,41% -18,71% -2,84% 18,93% 3,93% 9,37% 4,20% 17,42% -6,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,90% -10,71% -30,10% 4,26% -0,50% 4,37% 1,34% 13,80% 5,37% -6,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,77% -1,18% -3,67% 0,68% -0,10% 0,87% 0,26% 2,62% 1,13% -1,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,11% 63,79% 64,05% 61,86% 59,34% 59,44% 60,24% 57,38% 61,68% 59,98%
Rörelsekapital/omsättning 1,58% -0,34% 0,39% 3,70% 4,14% 3,82% 3,72% 4,38% 2,14% 0,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,08% 6,99% 13,51% 32,41% 29,56% 30,87% 31,98% 33,59% 25,24% 22,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,94% 57,37% 68,39% 94,04% 97,22% 95,63% 93,33% 99,47% 66,54% 50,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...