Visa allt om Rådasjön AB
Visa allt om Rådasjön AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 68 617 709 686 765 0 211 23 180 180
Övrig omsättning - 2 202 10 - - 751 599 391 175 138
Rörelseresultat (EBIT) 8 2 364 192 234 280 171 -345 -138 -241 -4
Resultat efter finansnetto 45 22 144 762 13 43 -93 -231 144 -313 201
Årets resultat 25 21 212 743 236 339 367 515 921 609 139
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 974 19 998 6 904 7 241 7 400 7 542 7 453 7 000 4 834 3 721
Omsättningstillgångar 1 030 2 542 664 821 1 126 1 555 1 957 1 420 1 409 969
Tillgångar 22 004 22 539 7 568 8 062 8 526 9 097 9 410 8 420 6 243 4 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 075 21 550 888 646 860 1 021 1 154 1 139 818 808
Obeskattade reserver 573 561 0 0 29 46 588 682 566 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 6 069 6 599 6 632 7 000 5 780 4 970 3 720 2 730
Kortfristiga skulder 355 428 611 818 1 005 1 030 1 889 1 629 1 139 624
Skulder och eget kapital 22 004 22 539 7 568 8 062 8 526 9 097 9 410 8 420 6 243 4 690
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 13 82 0 3 0 0 56 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 9 0 0 0 1 9 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 350 500 500 600 600
Omsättning 68 2 819 719 686 765 751 810 414 355 318
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 1 1 0 1 0 0 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 617 709 - 765 - - 23 - 180
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 14 91 - 5 - - 65 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 2 377 330 384 447 349 -170 38 -65 153
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -88,98% -12,98% 3,35% -10,33% - -100,00% 817,39% -87,22% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,21% 98,86% 13,00% 3,42% 3,91% - -0,50% 4,16% -0,86% 7,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 67,65% 3 611,35% 138,79% 40,23% 43,53% - -22,27% 1 521,74% -30,00% 201,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 992,65% 342,63% 7,48% 0,44% 15,82% - 32,23% -908,70% 150,00% 191,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,81% 97,55% 11,73% 8,01% 10,34% 11,60% 16,87% 19,50% 19,63% 25,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 290,14% 593,93% 108,67% 100,37% 112,04% 150,97% 103,60% 87,17% 123,71% 155,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...