Visa allt om Nils Ekelund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 216 5 975 6 289 6 314 6 017 5 826 5 907 5 731 5 550 5 223
Övrig omsättning 96 128 0 3 787 5 64 6 9 366 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 161 1 882 1 870 4 586 1 524 1 740 1 452 1 700 991 1 236
Resultat efter finansnetto 848 1 613 1 637 4 364 1 303 1 526 1 229 1 265 441 583
Årets resultat 1 001 1 555 1 051 2 712 880 1 169 973 862 367 589
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 058 30 544 31 030 31 517 31 802 31 640 32 111 32 580 33 051 33 521
Omsättningstillgångar 2 135 2 231 3 120 3 605 3 375 3 426 2 760 2 620 2 149 1 706
Tillgångar 32 193 32 775 34 150 35 122 35 177 35 067 34 870 35 201 35 200 35 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 813 11 812 14 656 15 605 14 893 16 013 15 344 15 371 14 809 14 642
Obeskattade reserver 2 506 2 931 3 309 3 017 2 134 1 963 1 941 1 965 1 812 1 848
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 16 242 16 492 14 217 14 717 15 717 15 467 15 967 16 467 16 842 17 867
Kortfristiga skulder 1 632 1 540 1 967 1 782 2 433 1 623 1 618 1 398 1 736 871
Skulder och eget kapital 32 193 32 775 34 150 35 122 35 177 35 067 34 870 35 201 35 200 35 228
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - - 0 - 873 736
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - - - 891 851 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - - - 280 267 274 231
Utdelning till aktieägare 1 060 1 000 0 2 000 2 000 2 000 500 500 300 200
Omsättning 6 312 6 103 6 289 10 101 6 022 5 890 5 913 5 740 5 916 5 223
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 108 2 988 3 145 3 157 3 009 2 913 2 954 2 866 2 775 2 612
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 622 622 625 594 583 586 560 574 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 647 2 368 2 356 5 072 1 994 2 210 1 922 2 170 1 461 1 715
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,03% -4,99% -0,40% 4,94% 3,28% -1,37% 3,07% 3,26% 6,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,61% 5,74% 5,48% 13,06% 4,33% 4,96% 4,16% 4,84% 2,82% 3,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,68% 31,50% 29,73% 72,63% 25,33% 29,88% 24,58% 29,72% 17,89% 23,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,09% 11,56% 18,33% 28,87% 15,66% 30,95% 19,33% 21,32% 7,44% 15,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,77% 43,02% 50,47% 51,13% 47,07% 50,03% 48,35% 48,02% 46,09% 45,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,82% 144,87% 158,62% 202,30% 138,72% 211,09% 170,58% 187,41% 123,79% 195,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!