Visa allt om Aktiebolaget Habo Skogsmontörer
Visa allt om Aktiebolaget Habo Skogsmontörer

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 076 1 089 1 340 1 389 1 509 1 863 1 539 1 780 1 639 1 864
Övrig omsättning - - 80 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -90 -140 133 28 12 143 57 151 46 109
Resultat efter finansnetto -91 -142 133 28 10 141 54 145 42 98
Årets resultat -91 -132 96 16 6 99 37 116 23 60
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 77 81 80 10 16 23 18 16 27 96
Omsättningstillgångar 552 677 836 865 934 770 797 824 551 604
Tillgångar 628 759 916 875 950 793 816 840 578 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 497 588 719 624 608 602 503 467 350 375
Obeskattade reserver 0 0 10 3 4 6 4 3 19 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 8 8 1 1 1 36 36 38 104
Kortfristiga skulder 124 163 179 247 337 185 273 334 170 209
Skulder och eget kapital 628 759 916 875 950 793 816 840 578 700
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 262 260 240 240 242 226 210 210 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 268 81 587 57 56 42 72 108 89 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 92 118 111 102 111 108 116 123 116 133
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Omsättning 1 076 1 089 1 420 1 389 1 509 1 863 1 539 1 780 1 639 1 864
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 538 545 670 695 755 932 770 890 820 932
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 188 236 226 204 205 200 207 225 209 213
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -62 -117 149 34 19 149 66 162 127 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,19% -18,73% -3,53% -7,95% -19,00% 21,05% -13,54% 8,60% -12,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,17% -18,45% 14,63% 3,31% 1,47% 18,16% 6,99% 18,10% 7,96% 15,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,27% -12,86% 10,00% 2,09% 0,93% 7,73% 3,70% 8,54% 2,81% 5,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,96% 68,14% 63,88% 49,82% 43,01% 42,62% 49,77% 48,65% 48,63% 46,94%
Rörelsekapital/omsättning 39,78% 47,20% 49,03% 44,49% 39,56% 31,40% 34,05% 27,53% 23,25% 21,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,14% 77,47% 79,34% 71,57% 64,31% 76,47% 62,00% 55,85% 62,92% 54,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 320,97% 346,63% 405,59% 307,69% 228,19% 352,97% 231,14% 197,90% 222,35% 197,61%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...