Visa allt om Håte Dentallaboratorium Aktiebolag
Visa allt om Håte Dentallaboratorium Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 813 1 021 1 651 1 463 1 657 1 559 1 569 1 587 1 659 1 565
Övrig omsättning - - - 36 - 1 - - 31 1
Rörelseresultat (EBIT) -62 -65 106 -83 117 -7 -15 -14 197 114
Resultat efter finansnetto -62 -65 106 -91 102 -19 -22 -18 194 112
Årets resultat -62 -65 89 -48 54 0 0 0 103 55
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 26 60 157 207 18 22 26 31
Omsättningstillgångar 362 435 561 487 487 474 482 557 542 477
Tillgångar 362 438 587 547 644 681 500 579 568 508
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 236 297 362 273 321 267 266 266 266 213
Obeskattade reserver 0 0 0 0 43 17 36 61 82 33
Avsättningar (tkr) 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Långfristiga skulder 0 0 0 0 13 126 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 52 136 186 179 183 109 163 131 173
Skulder och eget kapital 362 438 587 547 644 681 500 579 568 508
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 451 451 451 412 367
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 188 265 472 444 0 0 0 0 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 128 154 195 206 208 218 199 158 138
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 813 1 021 1 651 1 499 1 657 1 560 1 569 1 587 1 690 1 566
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 813 1 021 1 651 732 829 780 785 794 830 783
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 292 330 436 338 339 346 347 336 299 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -59 -42 129 -60 167 36 -11 -10 203 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,37% -38,16% 12,85% -11,71% 6,29% -0,64% -1,13% -4,34% 6,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,13% -14,61% 18,06% -15,17% 18,17% -0,15% -3,00% -2,42% 34,68% 23,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,63% -6,27% 6,42% -5,67% 7,06% -0,06% -0,96% -0,88% 11,87% 7,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,69% 57,00% 57,00% 62,41% 72,24% 72,10% 73,30% 72,90% 77,64% 69,27%
Rörelsekapital/omsättning 39,85% 37,51% 25,74% 20,57% 18,59% 18,67% 23,77% 24,83% 24,77% 19,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,19% 67,81% 61,67% 49,91% 54,77% 41,05% 58,51% 53,71% 57,23% 46,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 657,89% 605,77% 325,00% 197,85% 202,23% 172,68% 275,23% 251,53% 303,82% 179,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...