OVÄNTAT MYCKET

Varumärke tillhör AJ Produkter Aktiebolag

Ansökningsnummer 201500602
Ansökningsdatum 2015-01-26
Registreringsnummer 526540
Registreringsdatum 2015-09-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-09-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 6

Oädla metaller och deras legeringar; byggnadmaterial av metall; byggnader (byggnationer) av metall, även flyttbara; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; byggnadsställningar av metall; lastpallar av metall; transportpallar av metall; reglar av metall; rör av metall; rörhållare och -klämmor av metall; simbassänger av metall; sprutmålningsboxar av metall; staket av metall; stegar av metall; stegar ej av metall; metallstolpar, även för kraftledningar; byggstommar av metall; stuprännor av metall.

Klass: 7

Maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); grävmaskiner, maskinella grävredskap, lastnings- och lossningsapparater för gods, lyftanordningar, lyftanordningar för truckar och vagnar, lyftapparater, vinschar; betongblandare (maskiner); borrmaskiner; domkrafter (maskiner); hammare; mekaniska och trycklufts- samt maskindelar; elektriska handborrar; mekaniskt drivna handverktyg; hissar; hyvelmaskiner; lastramper; maskiner för målning; sprutpistoler för målning; siktar eller såll (maskiner eller maskindelar); svarvar (maskiner); elektriska svetsmaskiner; torkmaskiner; trycklufts- hammare, -pumpar, -motorer och -maskiner; tiyckluftspistoler för strängsprutning av mastix och andra tätningsmedel; gräsklippnings- maskiner.

Klass: 8

Handdrivna verktyg och handredskap.

Klass: 9

Fotografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för vägning, mätning, signalering och livräddning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur; elektriska ackumulatorer; brandlarm; elektriska svetsapparater; fjärrkontrollapparater; elektriska installationer för fjärrkontroll av industriella funktioner; skyddshjälmar; elektriska kablar; elektriska alarmklockor; signalklockor; kontrollbord och -paneler (el.); elektriska kopplingar och kopplingsdosor; elektriska lödkolvar och lödningsapparater; elmätare; mätinstrument och -redskap; precisionsmätapparater; vågar och precisionsvågar; skyddsnät mot olyckor; skyddsanordningar mot olyckor för personligt bruk; skyddskläder mot skador, strålning och eld; skyddsmasker; säkerhetspresenningar; säkerhetsselar (ej för fordonssäten och sportutrustningar); elektriska transformatorer; tumstockar; elektriska tändapparater för fjärrstyrd tändning; vamingsklockor; varningsljus (blinkande); varningstrianglar, även för fordon; vattenpass; vinkelmätningsinstrument; elektriska övervakningsapparater; övervakningsprogram (datorprogram); ficklampor.

Klass: 10

Hjärtstartare

Klass: 11

Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; lampor.

Klass: 12

Fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; traktorer, motorer för landfordon, redskap och tillbehör för redskapsbärare, traktorer och andra fordon, nämligen plogar, snöslungor, -blad och -röjningsredskap, sopaggregat, och -maskiner samt gräsklippare; kopplingsanordningar för landfordon; kärror, godskärror, tippkärror, släpvagnar; sopvagnar, säckkärror; tippflak för lastbilar och -vagnar; batteridrivna transportfordon; elektriska fordon; trehjulingar; cyklar; vagnar (rullbara vagnar); sparkcyklar.

Klass: 16

Trycksaker, kataloger, tryckta publikationer, tidskrifter; instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); manualer, handböcker; boxar och lådor för förvaring; förpackningsmaterial; tejp; papp- eller pappersaskar; bagar (omslag, påsar) av papper eller plast (emballage); brevpressar, brevöppnare; pappershanddukar; hålslag; häftapparater; häftklamrar; häftstift; artiklar av kartong; tejp och klister för kontors- och hushållsändamål; mappar; skrivmateriel; skrivunderlägg; skåp för kontorsmateriel; svarta tavlor, whiteboard, tavlor.

Klass: 17

Guttaperka; asbest; plast i halvfabrikat; tätnings- och isoleringsmaterial; flexibla rör, ej av metall; packningar; armeringsmaterial för rör, ej av metall; packtejp och annan tejp, ej för kontors-, medicinska eller hushållsändamål.

Klass: 18

Läder och läderimitationer; koffertar, resväskor, portföljer, attachéväskor, handväskor, skolväskor, resegarderober, ryggsäckar, shoppingväskor, sportväskor, strandväskor, nätkassar plånböcker, portmonnäer.

Klass: 20

Möbler, speglar, tavelramar; arbetsbänkar; träbockar (möbeldelar); metallbord; finsnickeriarbeten; hyvelbänkar, ej av metall; transport- och lastpallar, ej av metall; stegar av trä eller plast; behållare, ej av metall, för förvaring, transport och förpackning; askar, lådor, fodral, etuier av trä eller plast; hyllor (möbeldelar); hyllor för dokumentskåp; förvaringsskåp; lagerhyllor; klädgalgar; klädhängare (möbler); klädhängare; kontorsmöbler; medicinskåp; länkhjul, ej av metall, för möbler; paraplyställ; persienner (inomhus-); ställ (möbler); städvagnar; trallar, ej av metall, sittbänkar; klädskåp.

Klass: 21

Rengöringsredskap, moppar, städdukar; städvagnar.

Klass: 22

Presenningar; säckar för förpackning, transport och magasinering; rep och material för emballering.

Klass: 25

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; skor; mössor; handskar.

Klass: 27

Mattor och mattbeläggningar, linoleum; tapeter (ej av textil); golvbeklädnader; väggbeklädnader, ej av textil; mattskydd; skrapmattor, dörrmattor, torkmattor, arbetsmattor, luftkuddemattor, arbetsplatsmattor; golvskydd,

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; utdelning av varuprover; import- och exportagenturer; konsult-och rådgivningstjänster angående affärs- och företagsverksamhet; informationstjänster angående företag, affärer och reklam; kundinformation vid försäljning av lös egendom; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och/eller framtagning av uppgifter i databaser; bearbetning och/eller kontroll av datoriserad information; lagring och/eller framtagning av datoriserad information; datoriserad data-, databas-, fil- och registerhantering; datoriserad lagring och framtagning av affärsinformation; informationstjänster angående företag, affärer och reklam; anordnande av mässor och utställningar för kommersiella ändamål och för reklamändamål; utgivning och utdelning av trycksaker (annons och reklam); konsultationer (professionella företags).

Klass: 36

Finansiella tjänster; monetära tjänster; betal- och kreditkorttjänster; elektronisk överföring av penningmedel; fastighetsförvaltning.

Klass: 37

Installation, underhåll och reparation av kontorsmaskiner och -utrustning.

Klass: 38

Tele-, data- och radiokommunikation; elektronisk post.

Klass: 39

Transport; emballering och förvaring av gods; magasinering; varuleveranser, befraktning; åkerier.

Klass: 41

Undervisning, utbildning, förlagsverksamhet.

Klass: 42

Datorprogrammering; design av datormaskin- och datoimjukvara, underhåll, uppdatering och förbättring av datorprogramvara; forsknings- och utvecklings tjänster avseende nya produkter; upplåtande av nyttjanderätt och åtkomst till databaser; uthyrning av datormaskinvara och datorutrustning; arkitektkonsultationer; design av inredningar (formgivning, planering); designtjänster (industriell formgivning); ingenjörstjänster; konstruktionsritning; materialprovning.