Visa allt om Gnesta Tryck Aktiebolag
Visa allt om Gnesta Tryck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 40 2 680 2 349 2 282 2 704 2 632 2 759 2 565 3 482 3 823
Övrig omsättning 70 - 1 - 31 500 40 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) -87 138 -20 -73 -1 511 10 -487 -22 33
Resultat efter finansnetto -87 130 -27 -78 -1 512 0 -498 -33 12
Årets resultat -87 107 -27 4 3 386 0 -291 0 100
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 129 44 59 54 48 29 222 438 623
Omsättningstillgångar 397 801 592 878 926 968 598 386 766 849
Tillgångar 397 930 636 938 980 1 016 627 607 1 204 1 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 339 586 478 505 502 549 162 162 453 553
Obeskattade reserver 0 0 0 0 84 91 0 0 207 242
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 50 0 0 0 0 46 96
Kortfristiga skulder 59 344 157 382 395 376 464 445 498 580
Skulder och eget kapital 397 930 636 938 980 1 016 627 607 1 204 1 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 301 276 277 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 460 464 498 496 794 472 752 793 771
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 178 189 208 206 319 327 452 447 416
Utdelning till aktieägare 0 160 0 0 0 50 0 0 0 100
Omsättning 110 2 680 2 350 2 282 2 735 3 132 2 799 2 575 3 482 3 823
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 40 1 340 1 175 1 141 1 352 877 690 641 871 956
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 27 322 329 357 361 371 281 366 379 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -87 178 -5 -58 11 519 194 -285 200 369
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -98,51% 14,09% 2,94% -15,61% 2,74% -4,60% 7,56% -26,34% -8,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,91% 14,84% -2,99% -7,57% 0,41% 51,08% 1,59% -80,07% -1,41% 2,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -217,50% 5,15% -0,81% -3,11% 0,15% 19,72% 0,36% -18,95% -0,49% 0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -120,00% 41,31% 41,68% 45,31% 42,38% 67,33% 65,75% 68,38% 68,50% 71,12%
Rörelsekapital/omsättning 845,00% 17,05% 18,52% 21,74% 19,64% 22,49% 4,86% -2,30% 7,70% 7,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,39% 63,01% 75,16% 53,84% 57,54% 60,64% 25,84% 26,69% 50,00% 49,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 672,88% 231,40% 363,69% 226,96% 227,85% 256,12% 117,46% 81,57% 145,38% 132,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...