Visa allt om Aktiebolaget Trosa Bil & Motor
Visa allt om Aktiebolaget Trosa Bil & Motor

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 864 1 943 2 226 2 317 2 416 2 428 2 386 2 206 2 337 2 278
Övrig omsättning - - 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -100 40 123 44 65 -387 12 89 36 77
Resultat efter finansnetto -107 22 72 -85 -8 -446 -33 44 -81 26
Årets resultat -107 22 72 -85 -8 -446 -33 44 -81 26
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 102 117 138 197 207 224 255 258 239
Omsättningstillgångar 232 133 263 165 231 186 212 116 162 298
Tillgångar 311 235 381 303 429 392 436 371 420 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -173 -66 112 -660 -575 -568 -121 -89 -133 -53
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 485 302 269 963 1 004 960 558 460 553 589
Skulder och eget kapital 311 235 381 303 429 392 436 371 420 536
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 50 32 109 88
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 399 506 518 516 604 539 443 361 393
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 141 133 162 173 171 182 151 190 185
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 864 1 943 2 229 2 317 2 416 2 428 2 386 2 206 2 337 2 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 621 648 742 772 805 809 795 735 779 759
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 251 205 235 241 249 272 273 224 234 237
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -76 64 148 104 95 -352 43 126 69 105
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,07% -12,71% -3,93% -4,10% -0,49% 1,76% 8,16% -5,61% 2,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,15% 17,02% 32,28% 14,52% 15,15% -98,72% 2,75% 23,99% 8,81% 14,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,36% 2,06% 5,53% 1,90% 2,69% -15,94% 0,50% 4,03% 1,58% 3,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,60% 53,11% 56,02% 56,37% 55,46% 37,07% 55,20% 55,67% 53,57% 54,21%
Rörelsekapital/omsättning -13,57% -8,70% -0,27% -34,44% -32,00% -31,88% -14,50% -15,59% -16,73% -12,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -55,63% -28,09% 29,40% -217,82% -134,03% -144,90% -27,75% -23,99% -31,67% -9,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,08% 25,50% 77,32% 11,21% 17,03% 12,40% 26,70% 10,22% 16,27% 35,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...