Visa allt om LKAB Kimit AB
Visa allt om LKAB Kimit AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 224 111 231 176 223 339 211 074 217 183 216 406 200 345 197 493 159 147 166 070
Övrig omsättning 373 254 8 427 1 610 2 029 1 057 1 038 1 472 1 778 576
Rörelseresultat (EBIT) 8 355 29 345 12 105 12 841 18 919 31 986 6 827 22 111 11 748 5 091
Resultat efter finansnetto 8 355 29 357 12 171 12 945 18 770 32 193 7 227 21 767 11 563 8 052
Årets resultat -1 005 -144 1 375 7 200 21 381 25 988 11 719 17 886 13 402 7 342
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 143 13 766 18 254 24 666 26 469 32 386 32 454 32 109 29 336 29 034
Omsättningstillgångar 28 965 98 770 70 637 56 736 71 938 92 667 89 509 98 528 98 551 111 121
Tillgångar 136 108 112 536 88 891 81 401 98 407 125 053 121 963 130 637 127 887 140 155
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 685 78 691 55 177 45 180 52 559 56 178 45 190 53 471 35 584 38 789
Obeskattade reserver 17 623 4 862 5 872 7 303 12 211 20 914 25 127 33 936 36 756 44 086
Avsättningar (tkr) 2 469 1 319 1 263 9 006 12 599 29 990 29 501 25 009 27 623 27 918
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 38 331 27 664 26 579 19 913 21 038 17 971 22 145 18 221 27 924 29 362
Skulder och eget kapital 136 108 112 536 88 891 81 401 98 407 125 053 121 963 130 637 127 887 140 155
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 12 596 11 929 11 401 12 077 11 436 10 929 11 457 10 659 8 604 9 887
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 468 776 - 1 368 498 626
Sociala kostnader 12 062 10 902 8 169 6 316 9 538 6 461 12 000 3 478 5 669 6 010
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 0 20 000 25 15 000 20 0 8 500
Omsättning 224 484 231 430 231 766 212 684 219 212 217 463 201 383 198 965 160 925 166 646
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 24 24 23 23 21 22 23 20 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 620 9 632 9 306 9 177 9 443 10 305 9 107 8 587 7 957 7 220
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 948 951 815 800 912 828 1 066 615 714 691
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 073 33 809 18 214 18 772 25 393 38 412 12 442 26 795 15 170 7 570
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,06% 3,51% 5,81% -2,81% 0,36% 8,02% 1,44% 24,09% -4,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,14% 26,09% 13,70% 15,91% 19,58% 26,13% 6,33% 17,06% 9,40% 6,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,73% 12,70% 5,45% 6,14% 8,87% 15,10% 3,85% 11,29% 7,55% 5,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,68% 15,83% 3,48% 7,57% 9,66% 15,91% 5,22% 12,91% 9,87% 6,48%
Rörelsekapital/omsättning -4,18% 30,76% 19,73% 17,45% 23,44% 34,52% 33,62% 40,66% 44,38% 49,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,18% 73,30% 67,23% 62,50% 63,09% 57,25% 52,24% 60,08% 49,01% 50,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,00% 261,19% 178,73% 167,95% 261,40% 412,17% 325,20% 450,75% 300,67% 315,45%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...