Visa allt om Kungliga Operan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 112 520 99 199 106 943 103 681 98 652 76 703 79 231 84 253 79 354 73 313
Övrig omsättning 508 177 495 304 466 147 452 878 439 324 446 532 427 988 423 408 427 176 425 907
Rörelseresultat (EBIT) 6 145 10 928 116 1 291 -5 766 -53 3 828 -5 944 5 016 8 408
Resultat efter finansnetto 4 637 9 433 -1 288 -260 -6 619 717 5 432 -3 472 7 036 8 771
Årets resultat 4 637 9 433 -1 288 -260 -6 619 717 5 432 8 290 7 036 8 771
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 186 108 198 075 167 061 164 599 167 265 135 015 49 087 23 322 15 734 11 241
Omsättningstillgångar 133 399 148 272 82 010 88 366 126 741 93 556 153 414 143 497 139 727 98 600
Tillgångar 319 507 346 347 249 070 252 965 294 006 228 571 202 501 166 819 155 459 109 841
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 190 34 553 25 120 26 408 26 668 33 287 32 570 27 138 18 848 11 812
Obeskattade reserver 0 0 0 3 574 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 492 2 492 1 887 0 4 417 4 417 4 417 9 529 0 0
Långfristiga skulder 117 174 166 266 83 322 92 474 98 586 22 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 160 651 143 036 138 741 130 509 164 335 168 867 165 514 130 152 136 611 98 029
Skulder och eget kapital 319 507 346 347 249 070 252 965 294 006 228 571 202 501 166 819 155 459 109 841
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 11 140 10 439 4 818 4 575 4 526 3 496 3 034 3 182 - 3 452
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 243 101 - -
Löner till övriga anställda 267 253 264 528 263 030 256 072 249 641 234 429 239 176 236 442 232 619 220 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 134 474 134 566 122 906 115 007 120 314 127 529 123 297 127 199 123 332 125 307
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 620 697 594 503 573 090 556 559 537 976 523 235 507 219 507 661 506 530 499 220
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 602 528 525 518 525 528 536 552 543 465
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 187 188 204 200 188 145 148 153 146 158
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 695 784 768 749 723 703 735 727 708 811
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 764 26 031 14 972 14 083 4 157 7 285 8 913 -1 164 9 930 16 828
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,43% -7,24% 3,15% 5,10% 28,62% -3,19% -5,96% 6,17% 8,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,92% 3,16% 0,05% 0,53% -1,95% 0,31% 2,68% -2,08% 4,53% 7,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,46% 11,02% 0,12% 1,29% -5,82% 0,93% 6,86% -4,12% 8,87% 11,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -24,22% 5,28% -53,05% -40,65% -38,11% -98,19% -15,27% 15,84% 3,93% 0,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,27% 9,98% 10,09% 11,54% 9,07% 14,56% 16,08% 16,27% 12,12% 10,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,04% 103,66% 59,11% 67,71% 77,12% 55,40% 92,69% 110,25% 102,28% 100,58%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...