Visa allt om Tekniska Precisionsfilter Johan Rasmussen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 22 924 20 799 25 452 17 335 18 103 18 355 19 596 23 893 26 593 29 797
Övrig omsättning 5 50 59 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 501 604 236 682 608 1 275 1 578 -58 1 599
Resultat efter finansnetto 0 468 587 166 627 615 1 243 1 657 -48 1 656
Årets resultat 465 540 386 341 590 868 1 214 1 029 7 950
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 388 427 518 89 0 0 30 152 242 274
Omsättningstillgångar 10 241 9 860 11 556 8 569 9 735 9 300 11 022 12 424 13 184 21 591
Tillgångar 10 629 10 287 12 073 8 659 9 735 9 300 11 052 12 577 13 426 21 865
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 661 3 595 3 055 2 669 3 328 3 738 3 870 3 256 2 227 3 120
Obeskattade reserver 1 290 1 902 2 140 2 051 2 357 2 515 3 113 3 566 3 314 3 464
Avsättningar (tkr) 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 362 2 431 1 875 1 234 583 478 683 346 161 0
Kortfristiga skulder 2 630 2 359 5 003 2 705 3 467 2 569 3 386 5 408 7 724 15 281
Skulder och eget kapital 10 629 10 287 12 073 8 659 9 735 9 300 11 052 12 577 13 426 21 865
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 379 423 426 387
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 809 2 581 1 702 1 661 1 879 1 589 1 519 2 164 2 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 274 1 025 655 734 861 907 728 967 936
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 1 000 1 000 1 000 600 0 900
Omsättning 22 929 20 849 25 511 17 335 18 103 18 355 19 596 23 893 26 593 29 797
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 4 4 5 5 5 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 821 3 467 5 090 4 334 4 526 3 671 3 919 4 779 4 432 4 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 689 685 731 591 600 555 581 574 617 542
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 168 629 667 258 682 638 1 317 1 689 109 1 754
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,22% -18,28% 46,82% -4,24% -1,37% -6,33% -17,98% -10,15% -10,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,24% 4,89% 5,05% 2,73% 7,02% 7,11% 11,54% 13,27% -0,26% 7,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,11% 2,42% 2,40% 1,36% 3,77% 3,60% 6,51% 6,99% -0,13% 5,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,75% 36,81% 29,77% 31,51% 31,31% 33,99% 35,91% 30,58% 30,13% 28,59%
Rörelsekapital/omsättning 33,20% 36,06% 25,75% 33,83% 34,62% 36,67% 38,97% 29,36% 20,53% 21,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,91% 49,37% 39,13% 49,30% 52,03% 60,12% 55,78% 46,78% 34,36% 25,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,93% 246,93% 154,15% 186,06% 172,74% 218,84% 224,69% 176,66% 87,80% 96,73%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...