Visa allt om Motala Diamantbetongborrning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 20 932 17 915 16 096 23 209 9 636 8 273 9 043 6 654 7 088 7 997
Övrig omsättning 397 135 231 27 274 365 92 0 0 21
Rörelseresultat (EBIT) 1 714 230 -90 2 630 452 150 481 170 248 160
Resultat efter finansnetto 1 685 188 -132 2 242 109 -97 209 -84 50 37
Årets resultat 1 308 88 3 1 298 71 -11 80 -40 25 1
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 552 978 780 836 360 447 456 505 674 863
Omsättningstillgångar 4 363 3 710 4 242 5 458 3 126 1 769 1 452 1 108 1 308 1 905
Tillgångar 4 915 4 688 5 022 6 293 3 486 2 216 1 908 1 613 1 983 2 767
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 035 727 639 1 611 313 242 253 174 214 188
Obeskattade reserver 432 432 388 550 0 0 90 0 52 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 153 387 78 151 142 562 117 468 597 539
Kortfristiga skulder 2 296 3 142 3 918 3 980 3 031 1 412 1 447 972 1 120 1 987
Skulder och eget kapital 4 915 4 688 5 022 6 293 3 486 2 216 1 908 1 613 1 983 2 767
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - 2 351 2 776 2 787 2 880 2 617
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 0 836 1 045 1 021 1 092 1 056
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 329 18 050 16 327 23 236 9 910 8 638 9 135 6 654 7 088 8 018
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 17 14 10 8 9 9 9 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 308 1 120 947 1 658 964 1 034 1 005 739 788 800
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 536 532 520 465 381 407 402 404 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 032 618 226 2 916 683 408 694 448 511 338
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,84% 11,30% -30,65% 140,86% 16,48% -8,51% 35,90% -6,12% -11,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,87% 4,91% -1,79% 41,79% 12,97% 6,81% 25,26% 10,54% 12,51% 5,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,19% 1,28% -0,56% 11,33% 4,69% 1,83% 5,33% 2,55% 3,50% 2,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,43% 66,27% 72,56% 72,16% 53,72% 71,01% 75,12% 93,12% 90,43% 85,54%
Rörelsekapital/omsättning 9,87% 3,17% 2,01% 6,37% 0,99% 4,32% 0,06% 2,04% 2,65% -1,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,26% 22,70% 18,75% 32,42% 8,98% 10,92% 16,94% 10,79% 12,72% 8,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,56% 103,79% 97,37% 124,17% 87,20% 103,19% 84,80% 87,96% 101,88% 90,64%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...