Visa allt om Marbäck Tricot AB
Visa allt om Marbäck Tricot AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 350 40 414 29 222 35 683 32 973 37 072 29 103 30 440 49 521 50 763
Övrig omsättning 518 156 443 335 271 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 918 793 1 900 -62 1 503 210 304 -1 019 -4 274 -3 093
Resultat efter finansnetto 3 600 659 1 536 -317 1 366 23 -262 -1 154 -5 726 -2 903
Årets resultat 2 064 431 973 155 603 1 736 415 -317 -1 803 -337
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 954 2 088 2 614 7 039 7 298 4 536 5 692 6 657 7 646 8 853
Omsättningstillgångar 22 883 21 068 21 049 20 317 19 451 16 516 20 870 19 919 21 207 25 616
Tillgångar 24 837 23 156 23 663 27 356 26 749 21 052 26 562 26 576 28 853 34 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 520 10 456 10 524 13 751 14 196 13 594 18 857 18 442 18 759 20 562
Obeskattade reserver 3 623 2 723 2 652 2 382 2 918 2 394 4 754 5 622 6 459 10 382
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 425 1 331 1 764 2 061 1 800 2 000 0 0 939 0
Kortfristiga skulder 9 269 8 646 8 723 9 162 7 835 3 064 2 951 2 512 2 696 3 525
Skulder och eget kapital 24 837 23 156 23 663 27 356 26 749 21 052 26 562 26 576 28 853 34 469
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 766 526 523 405 545
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 4 007 2 530 3 760 3 315 3 199 2 339 2 942 4 199 4 812
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 0 2 148 1 315 2 169 1 688 3 965 1 402 1 531 2 096 2 521
Utdelning till aktieägare 1 000 2 000 500 4 200 600 0 8 000 0 0 0
Omsättning 42 868 40 570 29 665 36 018 33 244 37 072 29 103 30 440 49 521 50 763
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 8 8 8 10 14 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 235 4 041 2 922 3 568 4 122 4 634 3 638 3 044 3 537 2 986
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 627 628 397 598 650 795 551 516 499 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 337 1 487 2 448 831 2 454 1 994 1 709 345 -3 565 -2 262
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,79% 38,30% - 8,22% -11,06% - -4,39% -38,53% -2,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,81% 3,89% 8,03% 0,02% 5,62% 1,13% 1,68% -3,70% -18,58% -8,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,27% 2,23% 6,50% 0,02% 4,56% 0,64% 1,53% -3,23% -10,82% -5,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,82% 27,87% 28,97% 30,84% 30,24% 31,86% 32,91% 39,65% 24,75% 27,76%
Rörelsekapital/omsättning 32,15% 30,74% 42,18% 31,26% 35,23% 36,29% 61,57% 57,18% 37,38% 43,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,73% 54,33% 53,22% 57,06% 61,11% 72,95% 84,18% 84,98% 81,13% 81,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,27% 126,25% 132,99% 101,22% 137,45% 286,65% 456,18% 468,35% 365,47% 305,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...