Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Erik Larsson
Visa allt om Förvaltnings Aktiebolaget Erik Larsson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 404 156 3 474 3 353 3 119 2 918 2 381 4 161 4 571 3 389
Övrig omsättning 54 - 54 48 - - - 35 400 -
Rörelseresultat (EBIT) -200 -567 -179 -52 -96 -1 123 -735 323 520 1 135
Resultat efter finansnetto -204 -581 -151 397 352 -912 -679 278 -56 1 077
Årets resultat -204 -581 -151 397 352 -912 -324 232 23 775
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 108 4 724 3 197 3 624 3 663 4 155 4 647 5 319 5 999 5 716
Omsättningstillgångar 1 971 2 258 2 730 15 926 16 015 15 646 17 835 17 876 16 475 14 594
Tillgångar 6 079 6 982 5 927 19 550 19 678 19 801 22 482 23 195 22 474 20 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 546 4 750 5 331 5 482 5 086 4 733 5 645 5 969 7 237 7 984
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 355 393 487
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 128 197 260 14 326 14 839 16 466 16 164 13 929 11 328
Kortfristiga skulder 1 533 2 103 398 13 808 266 228 370 707 914 511
Skulder och eget kapital 6 079 6 982 5 927 19 550 19 678 19 801 22 482 23 195 22 474 20 310
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 318 1 227 1 201 1 255 1 042 1 108 1 035 645
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 227 292 289 313 264 283 341 211
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 500 770
Omsättning 458 156 3 528 3 401 3 119 2 918 2 381 4 196 4 971 3 389
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 6 5 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 579 671 780 730 794 1 387 1 524 1 130
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 259 304 374 392 437 467 462 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 269 -357 233 459 396 -587 -62 1 397 1 686 1 728
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 158,97% -95,51% 3,61% 7,50% 6,89% 22,55% -42,78% -8,97% 34,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,26% -8,09% -2,18% 2,12% 1,79% -3,68% -2,93% 4,89% 3,65% 7,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -49,01% -362,18% -3,71% 12,35% 11,32% -24,98% -27,64% 27,28% 17,94% 42,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 108,42% 99,36% 67,13% 63,17% 504,94% 528,38% 733,52% 412,62% 340,43% 415,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,78% 68,03% 89,94% 28,04% 25,85% 23,90% 25,11% 26,86% 33,46% 41,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,57% 107,37% 685,93% 115,34% 6 020,68% 6 862,28% 4 820,27% 2 528,43% 1 802,52% 2 855,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...