Visa allt om Johan Nordström Verktygsmaskiner Aktiebolag
Visa allt om Johan Nordström Verktygsmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 100 809 120 841 97 044 93 722 78 396 89 961 72 417 63 022 98 268 139 096
Övrig omsättning 100 117 483 - 54 164 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 469 20 809 8 718 15 463 9 480 11 355 232 -3 948 21 235 35 788
Resultat efter finansnetto 9 210 21 060 7 692 17 465 11 930 13 889 -540 -4 609 22 389 35 878
Årets resultat 5 039 15 249 6 022 11 048 7 591 8 482 10 4 11 543 19 019
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 022 3 165 3 672 2 682 2 489 2 909 3 383 1 451 467 505
Omsättningstillgångar 65 101 80 083 56 681 61 822 87 139 87 248 62 037 63 362 72 133 70 972
Tillgångar 68 123 83 249 60 353 64 504 89 628 90 157 65 421 64 813 72 600 71 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 551 34 511 26 762 30 740 24 692 27 102 28 620 28 610 38 606 37 063
Obeskattade reserver 22 060 19 549 18 374 18 690 14 872 12 500 9 482 10 297 15 154 9 162
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 513 19 189 15 217 15 074 50 065 50 556 27 319 25 906 18 840 25 252
Skulder och eget kapital 68 123 83 249 60 353 64 504 89 628 90 157 65 421 64 813 72 600 71 477
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 2 742 602 602 602 301 602 592 572 602 1 502
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 602 14 945 14 180 13 175 6 138 12 511 11 707 11 226 11 565 10 800
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 910 7 886 8 053 8 091 3 129 6 488 6 571 2 347 6 400 5 664
Utdelning till aktieägare 10 000 10 000 7 500 10 000 5 000 10 000 10 000 0 10 000 10 000
Omsättning 100 909 120 958 97 527 93 722 78 450 90 125 72 417 63 022 98 268 139 096
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 25 25 25 24 25 25 26 27 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 032 4 834 3 882 3 749 3 267 3 598 2 897 2 424 3 640 5 350
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 005 978 947 909 418 820 786 750 722 731
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 831 21 161 9 106 15 585 9 548 11 657 685 -3 421 21 474 36 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,58% 24,52% 3,54% 19,55% - 24,23% 14,91% -35,87% -29,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,86% 26,77% 15,81% 29,64% 14,33% 17,06% 2,57% -4,17% 33,22% 52,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,04% 18,44% 9,83% 20,40% 16,38% 17,09% 2,32% -4,29% 24,54% 26,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,99% 47,97% 46,63% 51,95% 37,29% 47,65% 42,03% 38,10% 54,10% 49,47%
Rörelsekapital/omsättning 53,16% 50,39% 42,73% 49,88% 47,29% 40,79% 47,94% 59,43% 54,23% 32,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,64% 59,77% 68,09% 70,26% 39,78% 40,28% 54,43% 55,85% 68,21% 61,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 505,78% 346,99% 302,20% 375,38% 144,94% 128,71% 173,83% 224,42% 292,85% 256,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...