Visa allt om Bröderna Nilssons Dentallaboratorium Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Nilssons Dentallaboratorium Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 513 1 512 1 705 1 572 2 150 2 762 2 643 2 798 2 924 2 477
Övrig omsättning - 15 - 45 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 143 38 169 29 173 338 225 312 453 207
Resultat efter finansnetto 145 42 178 39 182 334 212 296 421 287
Årets resultat 121 33 139 21 133 245 172 231 266 204
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 16 23 31 0 134 273 413 552 342
Omsättningstillgångar 516 502 623 724 949 1 007 875 977 868 675
Tillgångar 524 517 647 755 949 1 141 1 148 1 390 1 420 1 017
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 395 425 542 553 710 778 726 746 682 506
Obeskattade reserver 0 10 10 10 0 0 0 24 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 31 66 146 312 198
Kortfristiga skulder 129 83 95 192 239 331 357 475 376 313
Skulder och eget kapital 524 517 647 755 949 1 141 1 148 1 390 1 420 1 017
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 643 630 720 720 720 732 627 630
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 430 631 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 0
Sociala kostnader 46 69 72 137 178 255 255 267 215 199
Utdelning till aktieägare 0 150 150 150 178 202 192 192 168 89
Omsättning 1 513 1 527 1 705 1 617 2 150 2 762 2 643 2 798 2 924 2 477
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 757 756 853 786 1 075 1 381 1 322 1 399 1 462 1 239
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 249 355 363 388 445 492 492 504 435 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 151 46 177 37 307 477 364 451 592 321
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,07% -11,32% 8,46% -26,88% -22,16% 4,50% -5,54% -4,31% 18,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,67% 8,32% 27,51% 5,30% 19,70% 29,89% 19,86% 23,74% 32,32% 29,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,58% 2,84% 10,44% 2,54% 8,70% 12,35% 8,63% 11,79% 15,70% 12,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,58% 27,71% 30,97% 33,84% 33,02% 24,48% 19,60% 17,94% 16,83% 14,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,38% 83,71% 84,98% 74,22% 74,82% 68,19% 63,24% 54,91% 50,56% 49,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 398,45% 540,96% 601,05% 346,35% 371,13% 283,69% 226,05% 191,79% 215,96% 194,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...