Visa allt om Max Burgers Aktiebolag
Visa allt om Max Burgers Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 858 018 2 629 952 2 248 800 1 992 955 1 812 120 1 609 876 1 456 899 1 239 700 1 110 180 1 035 503
Övrig omsättning 22 271 29 979 20 214 21 429 23 687 18 429 7 898 12 426 4 781 9 218
Rörelseresultat (EBIT) 521 413 461 482 356 590 306 553 243 020 192 561 160 453 141 338 132 294 104 617
Resultat efter finansnetto 520 968 457 590 351 753 278 619 215 936 166 964 141 922 133 971 124 801 85 173
Årets resultat 409 264 353 608 271 079 213 882 166 181 126 133 102 165 94 130 87 224 59 600
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 878 842 1 618 331 1 486 851 1 472 194 1 373 607 1 341 992 1 239 570 1 089 447 878 039 838 498
Omsättningstillgångar 144 315 129 862 269 989 206 348 180 196 140 519 95 374 92 719 56 980 43 023
Tillgångar 2 023 158 1 748 194 1 756 840 1 678 542 1 553 804 1 482 511 1 334 945 1 182 166 935 020 881 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 306 272 1 147 718 948 466 747 471 578 190 512 008 443 137 400 577 341 141 271 736
Minoritetsintressen 382 372 360 609 237 246 233 221 3 445 85
Avsättningar (tkr) 179 097 152 671 133 084 117 262 103 337 93 860 99 176 89 293 77 000 70 919
Långfristiga skulder 45 942 39 111 287 310 435 546 611 785 608 606 560 953 360 555 289 395 337 457
Kortfristiga skulder 491 464 408 321 387 620 377 655 260 256 267 790 231 446 331 520 224 038 201 323
Skulder och eget kapital 2 023 158 1 748 194 1 756 840 1 678 542 1 553 804 1 482 511 1 334 945 1 182 166 935 020 881 521
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 12 840 12 897 11 296 11 794 10 192 7 974 4 922 5 412 8 601 8 817
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 672 892 596 041 529 359 499 842 466 444 420 603 378 390 304 386 254 339 239 228
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 246 154 212 440 166 226 131 885 116 645 105 596 91 327 81 774 72 414 88 032
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 880 289 2 659 931 2 269 014 2 014 384 1 835 807 1 628 305 1 464 797 1 252 126 1 114 961 1 044 721
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 506 2 359 2 137 1 983 1 839 1 715 1 572 1 332 1 152 1 126
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 140 1 115 1 052 1 005 985 939 927 931 964 920
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 367 343 323 321 310 299 296 313 314
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 675 924 609 760 494 734 432 810 329 895 271 645 234 119 201 258 186 174 153 687
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,67% 16,95% 12,84% 9,98% 12,56% 10,50% 17,52% 11,67% 7,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,81% 26,40% 20,30% 18,28% 15,66% 12,99% 12,02% 11,98% 14,17% 11,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,27% 17,55% 15,86% 15,40% 13,43% 11,96% 11,02% 11,42% 11,93% 10,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,67% 75,47% 74,65% 73,95% 73,37% 73,08% 73,27% 73,42% 72,03% 72,52%
Rörelsekapital/omsättning -12,15% -10,59% -5,23% -8,60% -4,42% -7,91% -9,34% -19,26% -15,05% -15,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,57% 65,65% 53,99% 44,53% 37,21% 34,54% 33,20% 33,89% 36,48% 30,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,23% 27,83% 65,94% 50,93% 64,64% 47,77% 36,66% 25,22% 21,63% 17,36%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 824 956 2 597 244 2 218 764 1 964 955 1 785 432 1 583 925 1 431 343 1 193 898 957 263 879 214
Övrig omsättning 22 271 29 946 20 214 21 425 23 684 19 403 8 970 79 599 70 534 74 357
Rörelseresultat (EBIT) 514 384 453 812 350 157 300 699 237 913 188 198 155 472 130 998 109 487 80 045
Resultat efter finansnetto 517 654 453 719 349 076 279 098 212 669 164 525 138 731 125 147 132 712 57 795
Årets resultat 323 703 280 131 211 691 161 442 128 027 84 353 71 993 55 011 67 706 33 824
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 861 904 1 570 287 1 430 208 1 417 511 1 371 835 1 340 677 1 240 721 1 093 276 881 869 842 441
Omsättningstillgångar 140 619 123 144 267 877 209 739 177 924 141 570 94 484 91 643 85 874 41 011
Tillgångar 2 002 523 1 693 431 1 698 086 1 627 250 1 549 760 1 482 248 1 335 205 1 184 918 967 743 883 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 723 567 647 860 522 155 380 200 262 762 234 735 220 382 208 073 188 387 138 499
Obeskattade reserver 746 781 639 273 546 166 470 418 403 896 354 926 301 626 260 009 211 876 184 912
Avsättningar (tkr) 14 806 12 031 12 928 13 770 14 480 15 777 19 831 20 893 21 259 22 270
Långfristiga skulder 46 312 16 484 265 268 418 711 611 920 613 608 566 924 380 238 354 601 356 466
Kortfristiga skulder 471 058 377 783 351 569 344 151 256 702 263 202 226 442 315 706 191 620 181 305
Skulder och eget kapital 2 002 523 1 693 431 1 698 086 1 627 250 1 549 760 1 482 248 1 335 205 1 184 918 967 743 883 452
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 11 926 12 000 10 514 11 081 9 493 7 314 4 301 4 485 3 545 3 489
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 665 172 589 203 522 774 494 304 461 047 415 346 372 339 295 492 227 105 210 921
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 242 963 209 732 163 173 129 041 114 092 103 016 89 525 78 616 60 331 74 665
Utdelning till aktieägare 100 000 110 000 100 000 70 000 45 000 100 000 70 000 60 000 35 000 17 819
Omsättning 2 847 227 2 627 190 2 238 978 1 986 380 1 809 116 1 603 328 1 440 313 1 273 497 1 027 797 953 571
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 479 2 332 2 110 1 957 1 814 1 715 1 548 1 152 1 004 972
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 140 1 114 1 052 1 004 984 924 925 1 036 953 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 367 343 323 321 305 298 331 293 298
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 640 698 563 267 450 276 393 226 324 745 267 239 228 638 190 348 162 772 128 512
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,77% 17,06% 12,92% 10,05% 12,72% 10,66% 19,89% 24,72% 8,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,89% 26,99% 20,81% 18,83% 15,51% 12,84% 11,80% 13,42% 16,85% 13,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,35% 17,60% 15,93% 15,60% 13,46% 12,02% 11,01% 13,32% 17,04% 13,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,67% 75,47% 74,65% 73,95% 73,33% 73,08% 73,26% 73,38% 72,01% 72,46%
Rörelsekapital/omsättning -11,70% -9,80% -3,77% -6,84% -4,41% -7,68% -9,22% -18,77% -11,05% -15,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,22% 67,70% 55,84% 45,91% 37,28% 33,48% 33,15% 33,73% 35,60% 30,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,58% 28,35% 72,15% 56,93% 64,70% 49,06% 37,13% 26,22% 40,91% 18,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...