Visa allt om Jörgen & Susanne Invest AB
Visa allt om Jörgen & Susanne Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 177 179 179 179 175 152 132 99 2 814
Övrig omsättning - 1 862 - - - 16 38 282 2 532 49
Rörelseresultat (EBIT) -32 1 866 30 4 -1 -153 -117 -672 2 003 390
Resultat efter finansnetto -25 1 843 54 -92 118 -21 -89 -463 1 663 389
Årets resultat -25 1 467 54 -92 118 99 14 191 698 260
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 400 200 2 080 2 123 2 145 2 165 2 221 2 277 2 512 1 402
Omsättningstillgångar 900 3 312 967 1 071 1 244 1 141 1 225 1 663 1 724 1 103
Tillgångar 3 300 3 512 3 047 3 193 3 389 3 307 3 445 3 939 4 236 2 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 832 3 006 1 639 1 685 1 878 1 959 1 960 1 997 1 905 1 407
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 120 224 878 318
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 000 361
Kortfristiga skulder 469 506 108 208 211 47 65 419 452 419
Skulder och eget kapital 3 300 3 512 3 047 3 193 3 389 3 307 3 445 3 939 4 236 2 505
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 63 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 16 28 0 0 0 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 18 16 18 22 34 31 42 62 317
Utdelning till aktieägare 0 150 100 100 100 200 100 50 100 200
Omsättning 0 2 039 179 179 179 191 190 414 2 631 2 863
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 0 0 0 0 0 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 1 407
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 1 908 72 47 51 -98 -61 -587 2 120 499
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -1,12% 0,00% 0,00% 2,29% 15,13% 15,15% 33,33% -96,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 55,41% 3,05% 0,53% 4,84% 0,91% -1,68% -6,17% 49,67% 16,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 1 099,44% 51,96% 9,50% 91,62% 17,14% -38,16% -184,09% 2 125,25% 14,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,43%
Rörelsekapital/omsättning - 1 585,31% 479,89% 482,12% 577,09% 625,14% 763,16% 942,42% 1 284,85% 24,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,82% 85,59% 53,79% 52,77% 55,41% 59,24% 59,46% 54,89% 59,90% 65,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,90% 654,55% 895,37% 514,90% 589,57% 2 427,66% 1 884,62% 396,90% 381,42% 169,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...