Visa allt om Aktiebolaget Jan-Tob
Visa allt om Aktiebolaget Jan-Tob

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 913 5 892 6 221 6 488 6 577 6 458 6 414 6 020 6 459 4 948
Övrig omsättning 89 122 183 169 167 149 105 117 - 52
Rörelseresultat (EBIT) -11 34 63 326 216 1 68 -68 221 -166
Resultat efter finansnetto -11 33 62 324 218 6 69 -69 227 -184
Årets resultat -11 25 48 188 120 4 62 -44 180 -129
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 6 14 22 30 38 9 13 16 81
Omsättningstillgångar 1 319 1 339 1 871 1 583 1 488 1 856 1 624 1 241 913 714
Tillgångar 1 325 1 345 1 885 1 605 1 518 1 894 1 633 1 254 929 795
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 389 464 368 378 258 254 192 256 76
Obeskattade reserver 137 137 137 148 55 0 0 0 26 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 808 817 1 282 951 1 085 1 636 1 380 1 062 648 719
Skulder och eget kapital 1 325 1 345 1 885 1 605 1 518 1 894 1 633 1 254 929 795
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 376 371 344 376 341 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 154 1 249 1 300 875 874 772 654 652 525
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 454 467 443 435 419 379 315 318 273
Utdelning till aktieägare 0 0 100 100 50 0 0 0 20 0
Omsättning 6 002 6 014 6 404 6 657 6 744 6 607 6 519 6 137 6 459 5 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 183 1 473 1 244 1 622 1 315 1 292 1 283 1 505 1 615 1 237
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 336 409 349 441 340 336 299 337 332 297
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 42 71 334 224 12 71 -65 226 -161
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,36% -5,29% -4,12% -1,35% 1,84% 0,69% 6,54% -6,80% 30,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,83% 2,60% 3,34% 20,37% 14,43% 0,37% 4,23% -5,42% 26,26% -20,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,19% 0,59% 1,01% 5,04% 3,33% 0,11% 1,08% -1,13% 3,78% -3,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,44% 39,14% 39,48% 40,32% 36,99% 33,74% 32,63% 29,04% 32,92% 29,49%
Rörelsekapital/omsättning 8,64% 8,86% 9,47% 9,74% 6,13% 3,41% 3,80% 2,97% 4,10% -0,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,59% 36,87% 30,28% 30,12% 27,57% 13,62% 15,55% 15,31% 29,57% 9,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,64% 121,66% 111,15% 129,23% 103,59% 93,58% 94,93% 90,58% 96,45% 57,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...