Visa allt om SAMEK Tool Aktiebolag
Visa allt om SAMEK Tool Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 212 15 466 10 748 12 554 9 628 9 379 9 726 9 521 7 335 9 025
Övrig omsättning 101 85 100 98 87 113 108 124 150 204
Rörelseresultat (EBIT) 1 668 2 053 7 2 099 750 187 832 36 568 657
Resultat efter finansnetto 1 639 2 015 -29 2 039 677 79 708 -114 368 479
Årets resultat 1 013 1 446 0 1 286 370 116 392 -113 159 561
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 055 3 035 3 096 2 726 2 455 2 698 2 847 2 714 2 936 2 880
Omsättningstillgångar 4 939 4 368 4 034 4 023 2 595 3 318 2 621 2 132 2 366 1 558
Tillgångar 8 994 7 403 7 130 6 749 5 051 6 015 5 467 4 846 5 302 4 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 176 2 813 1 766 2 366 1 701 1 330 1 215 822 1 054 945
Obeskattade reserver 1 656 1 324 1 172 1 214 828 664 748 545 546 406
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 386 541 658 794 930 1 066 1 202 1 338 1 474 1 610
Kortfristiga skulder 5 776 2 725 3 534 2 375 1 592 2 955 2 303 2 141 2 228 1 477
Skulder och eget kapital 8 994 7 403 7 130 6 749 5 051 6 015 5 467 4 846 5 302 4 438
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 391 381 358 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 006 3 638 3 262 2 977 3 174 2 522 2 709 2 358 2 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 748 1 423 1 341 1 291 1 312 1 273 1 280 1 088 1 053
Utdelning till aktieägare 1 000 2 650 400 0 620 0 0 0 120 50
Omsättning 17 313 15 551 10 848 12 652 9 715 9 492 9 834 9 645 7 485 9 229
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 10 10 10 11 11 11 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 434 1 406 1 075 1 255 963 853 884 866 667 1 003
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 528 518 460 427 408 381 397 346 386
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 205 2 505 444 2 483 1 051 539 1 010 285 785 935
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,29% 43,90% -14,39% 30,39% 2,65% -3,57% 2,15% 29,80% -18,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,55% 27,79% 0,10% 31,10% 14,85% 3,11% 15,22% 0,74% 10,73% 14,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,69% 13,30% 0,07% 16,72% 7,79% 1,99% 8,55% 0,38% 7,76% 7,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,84% 66,21% 53,35% 27,23% 18,77% 14,40% 19,56% 10,58% 17,46% 17,02%
Rörelsekapital/omsättning -4,86% 10,62% 4,65% 13,13% 10,42% 3,87% 3,27% -0,09% 1,88% 0,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,44% 51,95% 37,59% 49,09% 45,76% 30,25% 32,31% 25,25% 27,29% 27,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,09% 146,83% 84,72% 143,37% 126,19% 75,43% 89,67% 69,13% 62,84% 89,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...