Visa allt om John Böhlmarks Mekaniska Verkstads Aktiebolag
Visa allt om John Böhlmarks Mekaniska Verkstads Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 236 502 215 434 234 513 245 488 225 441 196 898 187 648 158 018 207 167 265 107
Övrig omsättning 93 372 1 495 281 24 510 280 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 333 -5 809 9 322 8 597 5 256 8 086 4 101 6 729 -4 142 7 831
Resultat efter finansnetto 8 360 -6 263 9 921 8 625 5 633 7 635 3 509 6 658 -5 558 6 785
Årets resultat 6 397 -4 911 7 727 6 717 4 755 5 653 2 551 4 911 -4 072 4 299
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 755 36 618 35 990 34 188 39 218 37 638 42 962 41 119 43 010 46 364
Omsättningstillgångar 104 804 96 736 91 056 86 452 89 330 67 633 77 399 64 078 50 676 63 777
Tillgångar 143 559 133 354 127 046 120 640 128 548 105 271 120 361 105 197 93 686 110 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 394 84 997 89 909 81 778 75 060 70 305 64 653 62 102 57 192 62 733
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 111 3 062 3 924 3 359 3 240 3 654 3 526 3 977 4 173 5 659
Långfristiga skulder 0 0 0 895 1 790 7 885 9 313 9 916 6 800 7 333
Kortfristiga skulder 49 054 45 295 33 213 34 610 48 458 23 427 42 869 29 202 25 521 34 416
Skulder och eget kapital 143 559 133 354 127 046 120 640 128 548 105 271 120 361 105 197 93 686 110 141
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 969 957 883 879 833 881 0 - - 1 131
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 32 468 34 240 34 243 33 252 32 725 32 550 30 951 29 819 28 398 27 102
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 807 14 293 12 617 12 534 12 231 11 938 12 077 10 724 10 756 11 826
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 236 595 215 806 236 008 245 769 225 465 197 408 187 928 158 018 207 167 265 107
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 98 110 112 110 109 112 103 108 112 112
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 413 1 958 2 094 2 232 2 068 1 758 1 822 1 463 1 850 2 367
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 492 468 437 434 428 412 429 385 360 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 484 2 201 17 097 16 717 14 144 17 220 13 775 16 894 4 449 16 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,78% -8,14% -4,47% 8,89% 14,50% 4,93% 18,75% -23,72% -21,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,31% -4,23% 8,94% 8,54% 6,00% 8,36% 3,88% 7,00% -4,06% 7,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,44% -2,62% 4,85% 4,20% 3,42% 4,47% 2,49% 4,66% -1,83% 3,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,78% 35,94% 39,63% 38,24% 40,74% 49,95% 47,02% 44,93% 34,42% 24,40%
Rörelsekapital/omsättning 23,57% 23,88% 24,67% 21,12% 18,13% 22,45% 18,40% 22,07% 12,14% 11,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,66% 63,74% 70,77% 67,79% 58,39% 66,78% 53,72% 59,03% 61,05% 56,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,70% 93,98% 126,98% 125,23% 88,29% 130,40% 68,12% 63,35% 85,55% 80,87%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 0 15 29 29 56 88 80 72 73
Övrig omsättning - - 1 018 - 1 249 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 -52 982 -84 -58 247 2 -17 -82 16
Resultat efter finansnetto -35 -47 983 -80 -49 265 17 -2 1 439 27
Årets resultat -35 -47 829 -80 -49 265 17 -2 1 439 27
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 151 151 394 464 477 1 370 1 402 1 434 1 467
Omsättningstillgångar 2 542 2 748 2 795 1 563 1 571 1 598 477 418 374 361
Tillgångar 2 693 2 899 2 946 1 957 2 034 2 074 1 848 1 821 1 808 1 827
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 654 2 689 2 736 1 907 1 987 2 036 1 771 1 754 1 756 1 786
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 39 209 210 50 47 38 76 66 52 41
Skulder och eget kapital 2 693 2 899 2 946 1 957 2 034 2 074 1 848 1 821 1 808 1 827
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 10 10 10 10 0 0 0 10 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 3 3 3 0 0 4 3 3 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 469
Omsättning 10 0 1 033 29 30 305 88 80 72 73
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 88 80 72 73
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 17 15 15 13
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -38 -52 982 -81 -45 270 34 15 -50 38
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -48,28% 0,00% -48,21% -36,36% 10,00% 11,11% -1,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,19% - 33,33% -4,09% -2,41% 12,78% 0,92% -0,05% 79,59% 1,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -320,00% - 6 546,67% -275,86% -168,97% 473,21% 19,32% -1,25% 1 998,61% 38,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25 030,00% - 17 233,33% 5 217,24% 5 255,17% 2 785,71% 455,68% 440,00% 447,22% 438,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,55% 92,76% 92,87% 97,45% 97,69% 98,17% 95,83% 96,32% 97,12% 97,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 6 517,95% 1 314,83% 1 330,95% 3 126,00% 3 342,55% 4 205,26% 627,63% 633,33% 719,23% 880,49%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...