Visa allt om Schööns Måleri Aktiebolag
Visa allt om Schööns Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 63 316 49 440 42 131 40 320 48 504 38 896 40 589 37 668 41 125 28 980
Övrig omsättning 645 253 168 136 291 398 266 115 162 117
Rörelseresultat (EBIT) 4 747 1 563 426 -147 2 548 457 798 647 4 173 1 574
Resultat efter finansnetto 4 777 1 548 633 0 2 638 1 147 795 1 640 4 574 1 659
Årets resultat 3 356 828 29 95 1 641 1 456 614 1 517 3 057 1 209
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 226 883 871 695 716 768 781 843 778 794
Omsättningstillgångar 14 722 11 804 8 920 9 458 12 993 9 306 8 866 9 900 12 055 7 464
Tillgångar 14 948 12 687 9 790 10 153 13 709 10 074 9 647 10 742 12 833 8 257
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 773 2 544 2 516 2 987 4 392 3 701 3 095 2 981 4 364 2 157
Obeskattade reserver 1 488 688 255 1 205 1 368 1 006 1 640 1 713 1 862 1 627
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 687 9 455 7 019 5 961 7 949 5 368 4 912 6 049 6 607 4 474
Skulder och eget kapital 14 948 12 687 9 790 10 153 13 709 10 074 9 647 10 742 12 833 8 257
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 870 900 900 0 900 840 840 840 810
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 20 992 18 837 18 215 18 963 17 279 17 779 17 244 16 830 12 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 8 898 8 352 8 170 8 212 7 889 7 831 7 421 7 200 6 057
Utdelning till aktieägare 1 900 1 500 800 500 1 500 950 850 500 2 900 850
Omsättning 63 961 49 693 42 299 40 456 48 795 39 294 40 855 37 783 41 287 29 097
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 71 50 50 50 51 50 53 53 54 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 892 989 843 806 951 778 766 711 762 690
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 629 578 560 547 536 516 494 472 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 839 1 652 528 -89 2 613 538 919 812 4 379 1 764
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,07% 17,35% 4,49% -16,87% 24,70% -4,17% 7,75% -8,41% 41,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,08% 12,33% 7,10% 0,17% 19,48% 11,61% 8,48% 15,42% 35,88% 20,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,57% 3,16% 1,65% 0,04% 5,51% 3,01% 2,02% 4,40% 11,20% 5,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,65% 89,61% 87,72% 87,32% 84,91% 86,30% 86,08% 89,04% 89,59% 89,55%
Rörelsekapital/omsättning 7,95% 4,75% 4,51% 8,67% 10,40% 10,12% 9,74% 10,22% 13,25% 10,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,01% 24,28% 27,73% 38,68% 39,39% 44,10% 44,61% 39,50% 44,45% 40,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,86% 124,52% 123,02% 148,25% 160,93% 160,13% 166,47% 161,99% 180,88% 164,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...