Visa allt om Eskilstuna Bokbinderi Aktiebolag
Visa allt om Eskilstuna Bokbinderi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 347 748 828 630 926 1 322 1 365 1 911 2 447 2 572
Övrig omsättning 149 - - - 9 13 147 139 100 61
Rörelseresultat (EBIT) -160 -115 121 -259 -320 -93 -183 -73 190 106
Resultat efter finansnetto -183 -129 91 -294 -355 -122 -206 -100 150 47
Årets resultat -183 -107 69 -294 -355 -122 -179 1 15 47
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 199 235 275 294 327 61 61 144 169 231
Omsättningstillgångar 225 350 365 296 366 523 435 667 1 067 1 066
Tillgångar 425 585 640 590 693 584 496 811 1 235 1 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 62 65 172 104 193 85 106 206 274 259
Obeskattade reserver 0 0 22 0 0 0 0 28 135 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 247 446 225 127 43 66 89 112 135 178
Kortfristiga skulder 115 73 220 359 457 433 300 466 691 861
Skulder och eget kapital 425 585 640 590 693 584 496 811 1 235 1 298
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 32 35 105 187
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 259 137 215 481 576 636 640 628 594
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 98 56 114 259 284 373 378 434 530
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
Omsättning 496 748 828 630 935 1 335 1 512 2 050 2 547 2 633
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 347 748 828 630 463 661 341 478 612 643
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 132 363 189 341 375 430 267 270 298 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -124 -75 155 -226 -286 -93 -150 -18 252 167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -53,61% -9,66% 31,43% -31,97% -29,95% -3,15% -28,57% -21,90% -4,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -37,65% -19,66% 18,91% -43,90% -46,18% -15,92% -36,90% -9,00% 15,38% 8,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -46,11% -15,37% 14,61% -41,11% -34,56% -7,03% -13,41% -3,82% 7,76% 4,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,47% 90,64% 93,84% 82,22% 93,84% 90,62% 91,87% 82,73% 88,43% 90,59%
Rörelsekapital/omsättning 31,70% 37,03% 17,51% -10,00% -9,83% 6,81% 9,89% 10,52% 15,37% 7,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,59% 11,11% 29,56% 17,63% 27,85% 14,55% 21,37% 27,95% 30,06% 19,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,96% 189,04% 61,82% 21,17% 17,51% 61,89% 54,33% 77,90% 86,40% 60,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...