Visa allt om Parodenta Dentallaboratorium Aktiebolag
Visa allt om Parodenta Dentallaboratorium Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 915 2 761 2 669 1 547 1 194 955 1 007 1 209 755 896
Övrig omsättning - - 28 - - - - - - 117
Rörelseresultat (EBIT) 191 851 848 399 109 43 -64 185 7 -55
Resultat efter finansnetto 190 851 850 401 112 45 -68 181 -3 -63
Årets resultat 147 662 662 334 61 39 -42 108 -6 -63
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 193 1 037 863 0 6 21 64 106 149 193
Omsättningstillgångar 764 1 190 836 877 454 330 357 414 280 238
Tillgångar 1 957 2 227 1 700 877 459 352 421 521 429 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 613 1 634 1 285 623 289 228 189 280 172 178
Obeskattade reserver 0 0 0 0 28 0 0 25 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Kortfristiga skulder 344 593 414 253 142 124 233 215 257 207
Skulder och eget kapital 1 957 2 227 1 700 877 459 352 421 521 429 430
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 468 412 301 38 16 243 230 149 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 36 36 0 296 216 15 45 30 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - 205 174 136 135 106 129 147 140 190
Utdelning till aktieägare 160 169 313 0 0 0 0 50 0 0
Omsättning 1 915 2 761 2 697 1 547 1 194 955 1 007 1 209 755 1 013
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 915 2 761 2 669 1 547 1 194 955 504 605 378 448
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 809 713 638 449 486 354 201 213 163 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 233 893 852 405 125 85 -21 228 50 -25
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,64% 3,45% 72,53% 29,56% 25,03% -5,16% -16,71% 60,13% -15,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,76% 38,21% 50,00% 45,72% 24,18% 12,78% -15,20% 35,51% 1,86% -12,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,97% 30,82% 31,85% 25,92% 9,30% 4,71% -6,36% 15,30% 1,06% -5,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,60% 67,48% 62,23% 64,71% 67,17% 66,81% 100,00% 100,00% 81,72% 75,22%
Rörelsekapital/omsättning 21,93% 21,62% 15,81% 40,34% 26,13% 21,57% 12,31% 16,46% 3,05% 3,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,42% 73,37% 75,59% 71,04% 67,46% 64,77% 44,89% 57,28% 40,09% 41,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,90% 198,65% 198,79% 341,90% 311,27% 258,06% 145,92% 185,12% 95,33% 94,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...