Visa allt om Hans Teinmark Mäklarbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 532 487 533 412 864 861 23 171 31 10
Övrig omsättning 0 85 0 8 3 0 61 193 35 0
Rörelseresultat (EBIT) 39 254 190 25 -12 243 -244 -653 -1 203 -1 324
Resultat efter finansnetto 43 258 192 27 -11 241 279 1 320 410 -223
Årets resultat 8 150 101 12 136 245 335 1 087 231 12
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 1 000 1 005 1 032 1 059 214 303 440 278 382
Omsättningstillgångar 975 1 141 1 121 1 198 1 354 2 769 2 553 2 578 2 205 2 022
Tillgångar 1 975 2 141 2 126 2 229 2 413 2 983 2 856 3 018 2 483 2 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 575 1 727 1 757 1 994 1 982 2 353 2 264 2 170 1 226 1 245
Obeskattade reserver 267 288 244 200 200 411 493 652 464 374
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 29 96 199
Kortfristiga skulder 134 126 125 36 232 219 95 168 697 584
Skulder och eget kapital 1 975 2 141 2 126 2 229 2 413 2 983 2 856 3 018 2 483 2 404
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 202 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 79 5 - 25 154 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 120 106 70 117 295 303
Utdelning till aktieägare 0 160 155 0 0 175 156 55 143 250
Omsättning 532 572 533 420 867 861 84 364 66 10
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 266 244 267 206 432 431 12 86 16 5
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 115 42 38 43 116 63 41 75 337 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 259 217 52 46 332 -160 -513 -1 117 -1 314
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,24% -8,63% 29,37% -52,31% 0,35% 3 643,48% -86,55% 451,61% 210,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,38% 12,24% 9,31% 1,48% -0,17% 8,25% 9,87% 43,87% 16,96% -8,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,83% 53,80% 37,15% 8,01% -0,46% 28,57% 1 226,09% 774,27% 1 358,06% -1 970,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,02% 100,00% 100,00% -115,79% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 158,08% 208,42% 186,87% 282,04% 129,86% 296,17% 10 686,96% 1 409,36% 4 864,52% 14 380,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,29% 91,16% 91,60% 96,46% 88,60% 89,63% 92,74% 87,82% 63,15% 63,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 462,69% 623,81% 612,80% 2 341,67% 430,60% 1 064,84% 2 255,79% 1 290,48% 204,59% 214,73%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...