Visa allt om Fyrklövern Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 203 127 191 261 203 365 170 781 137 786 106 963 124 585 148 872 167 798 200 037
Övrig omsättning 30 772 34 207 31 246 31 935 19 752 22 369 22 584 26 517 36 693 36 661
Rörelseresultat (EBIT) 39 055 33 806 26 355 15 932 10 353 7 336 16 913 21 158 31 054 66 464
Resultat efter finansnetto 36 003 31 310 45 857 9 297 4 861 1 437 30 904 12 049 28 088 55 819
Årets resultat -211 954 25 291 -83 -39 1 062 28 677 8 678 20 205 40 134
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 929 873 3 649 7 698 4 101 4 241 4 212 3 139 3 429 3 426
Omsättningstillgångar 317 780 307 892 324 340 270 551 226 517 207 051 239 652 276 582 294 055 313 004
Tillgångar 318 709 308 765 327 989 278 249 230 618 211 292 243 864 279 721 297 484 316 430
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 782 49 993 49 039 25 214 25 297 65 336 65 384 64 946 65 202 65 268
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 268 927 258 772 278 950 253 035 205 321 145 956 178 480 214 775 232 282 251 162
Skulder och eget kapital 318 709 308 765 327 989 278 249 230 618 211 292 243 864 279 721 297 484 316 430
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 1 944 2 448 2 521 2 216 1 932 1 838 1 936 1 611 1 266 1 581
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 29 702 29 282 27 966 25 608 21 825 18 405 18 734 20 701 21 731 23 651
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 15 921 14 928 13 611 11 567 10 390 9 478 9 460 10 932 11 510 11 251
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 40 000 0 22 000 0 0
Omsättning 233 899 225 468 234 611 202 716 157 538 129 332 147 169 175 389 204 491 236 698
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 76 81 76 62 51 50 56 59 61 61
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 673 2 361 2 676 2 755 2 702 2 139 2 225 2 523 2 751 3 279
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 638 576 580 635 670 582 538 563 566 598
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 39 235 35 025 38 152 16 625 14 092 7 893 17 385 21 644 31 665 67 115
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,20% -5,95% 19,08% 23,95% 28,82% -14,14% -16,31% -11,28% -16,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,14% 11,97% 15,78% 6,16% 5,10% 3,94% 18,67% 10,73% 18,21% 24,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,62% 19,33% 25,45% 10,03% 8,54% 7,79% 36,54% 20,17% 32,29% 38,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,82% 56,65% 57,74% 50,27% 54,89% 61,33% 56,58% 54,26% 55,76% 63,24%
Rörelsekapital/omsättning 24,05% 25,68% 22,32% 10,26% 15,38% 57,12% 49,10% 41,52% 36,81% 30,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,62% 16,19% 14,95% 9,06% 10,97% 30,92% 26,81% 23,22% 21,92% 20,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,56% 105,10% 101,27% 91,56% 87,28% 117,50% 115,16% 111,29% 108,38% 107,44%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...