Visa allt om Kerma Kakel Aktiebolag
Visa allt om Kerma Kakel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 36 011 39 653 35 815 52 024 52 369 54 928 62 679 71 545 84 285 72 627
Övrig omsättning 3 045 7 28 86 363 157 157 531 2 082 374
Rörelseresultat (EBIT) 1 684 -2 560 -3 411 -7 216 -3 789 107 1 659 -91 9 189 4 461
Resultat efter finansnetto 1 656 -2 620 -3 498 -7 470 -3 908 25 1 669 -60 8 702 3 876
Årets resultat 1 408 -1 354 -939 -6 728 136 560 911 170 3 437 2 434
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 3 627 3 769 3 956 4 648 1 585 2 268 2 663 2 364 26 618
Omsättningstillgångar 4 915 21 153 23 951 23 362 33 067 36 196 34 212 38 252 37 355 32 117
Tillgångar 4 915 24 780 27 719 27 318 37 715 37 781 36 480 40 915 39 718 58 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 771 13 872 15 226 16 165 22 893 22 757 22 197 21 286 21 116 23 755
Obeskattade reserver 0 0 1 266 1 562 2 704 6 933 7 817 7 526 8 136 7 694
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 463
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 360
Kortfristiga skulder 144 10 908 11 228 9 591 12 119 8 090 6 466 12 103 10 467 11 463
Skulder och eget kapital 4 915 24 780 27 719 27 318 37 715 37 781 36 480 40 915 39 718 58 735
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 392 409 435 0 0 0 719 731 337 777
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 992 4 536 5 095 8 414 7 142 7 139 5 089 6 923 7 119 6 073
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 768 2 041 2 192 3 060 2 852 2 780 2 601 3 331 2 930 2 965
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 39 056 39 660 35 843 52 110 52 732 55 085 62 836 72 076 86 367 73 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 14 20 18 22 17 21 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 274 3 304 2 558 2 601 2 909 2 497 3 687 3 407 4 214 3 822
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 583 554 603 556 457 510 530 524 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 762 -2 418 -3 215 -6 691 -3 339 685 2 298 541 10 868 5 988
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,18% 10,72% -31,16% -0,66% -4,66% -12,37% -12,39% -15,12% 16,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,08% -10,22% -12,27% -26,32% -9,81% 0,52% 4,93% -0,04% 23,78% 7,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,79% -6,39% -9,50% -13,82% -7,06% 0,36% 2,87% -0,02% 11,21% 6,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,59% 29,63% 33,55% 34,97% 31,34% 36,29% 33,36% 29,31% 32,68% 30,67%
Rörelsekapital/omsättning 13,25% 25,84% 35,52% 26,47% 40,00% 51,17% 44,27% 36,55% 31,90% 28,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,07% 55,98% 58,49% 63,39% 65,98% 73,76% 76,64% 65,27% 67,91% 49,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 413,19% 142,10% 74,64% 69,53% 116,61% 210,77% 243,97% 166,22% 201,73% 134,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...