Visa allt om Björcks Entreprenad-Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 86 723 59 816 84 352 92 439 87 004 66 556 57 327 52 637 39 511 43 717
Övrig omsättning 767 435 114 188 460 125 86 242 26 263
Rörelseresultat (EBIT) 7 617 2 127 1 707 10 402 11 588 6 178 4 554 3 732 2 192 5 001
Resultat efter finansnetto 7 600 2 097 1 675 10 369 11 546 6 140 4 534 3 817 2 301 5 159
Årets resultat 5 206 1 935 1 293 8 574 6 826 3 243 2 322 2 295 2 041 3 802
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 313 5 423 6 040 7 101 6 367 6 874 5 753 2 250 3 034 3 577
Omsättningstillgångar 33 705 23 714 24 466 31 376 45 652 36 880 21 367 24 554 22 414 18 803
Tillgångar 39 017 29 137 30 506 38 477 52 019 43 755 27 120 26 805 25 448 22 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 834 3 128 1 648 8 815 7 241 10 916 10 672 11 351 12 056 13 015
Obeskattade reserver 9 559 8 564 8 972 9 002 9 685 6 925 4 967 3 439 2 585 2 922
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 215 1 531 1 853 3 190 2 542 3 495 2 783 0 191 493
Kortfristiga skulder 22 409 15 914 18 033 17 469 32 551 22 419 8 697 12 015 10 616 5 949
Skulder och eget kapital 39 017 29 137 30 506 38 477 52 019 43 755 27 120 26 805 25 448 22 379
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 315 420 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 19 215 21 096 25 609 25 679 20 194 14 160 12 427 13 873 11 754
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 8 312 6 623 8 163 10 146 9 383 7 430 4 989 4 560 5 102 5 107
Utdelning till aktieägare 2 000 2 500 455 7 000 7 000 10 500 3 000 3 000 3 000 3 000
Omsättning 87 490 60 251 84 466 92 627 87 464 66 681 57 413 52 879 39 537 43 980
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 44 46 56 60 65 60 47 42 50 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 971 1 300 1 506 1 541 1 339 1 109 1 220 1 253 790 1 325
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 692 578 532 613 550 472 420 431 411 533
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 491 4 089 3 694 12 093 13 175 7 819 5 883 4 909 3 305 6 216
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,98% -29,09% -8,75% 6,25% 30,72% 16,10% 8,91% 33,22% -9,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,52% 7,30% 5,61% 27,03% 22,28% 14,13% 16,83% 14,28% 9,13% 23,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,78% 3,56% 2,03% 11,25% 13,32% 9,29% 7,96% 7,27% 5,88% 11,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,59% 55,17% 48,13% 61,66% 61,44% 54,43% 53,63% 53,59% 61,07% 63,76%
Rörelsekapital/omsättning 13,03% 13,04% 7,63% 15,04% 15,06% 21,73% 22,10% 23,82% 29,86% 29,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,06% 33,66% 28,34% 41,16% 28,44% 37,29% 53,64% 52,35% 55,30% 67,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,13% 129,97% 133,50% 169,22% 125,89% 142,87% 238,28% 188,28% 179,97% 313,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!